Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 20/2011) 9 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu wczorajszym i dzisiejszym przeprowadził 3 operacje związane z nabyciem od Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu akcji zwykłych na okaziciela ZUK ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu. W dniu wczorajszym Spółka przeprowadziła dwie transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela ZUK ELZAB S.A. od Novitus S.A. Pierwsza z nich dotyczyła nabycia w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) na GPW w Warszawie S.A. 2.007.570 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie 2,98 zł za jedna akcję. W drugiej transakcji Spółka nabyła od Novitus S.A. w drodze realizacji transakcji pakietowych (posesyjnych) 8.211.958 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie 3,40 złotych za 1 akcję. Obie wyżej wymienione transakcje zostały rozliczone w dniu dzisiejszym.

W dniu dzisiejszym Spółka zawarła również umowę cywilno-prawną z Novitus S.A. związaną z nabyciem od Novitus S.A. 13 950 akcji ZUK ELZAB S.A. po cenie jednostkowej 1,4 złote za jedna akcję.

Łączna wartość powyżej opisanych transakcji wynosi 33.922.745,80 złotych. Nabyte w drodze tych transakcji akcje ZUK ELZAB S.A. posiadają w księgach Comp S.A. wartość ewidencyjną 33.922.745,80 złotych.

Novitus S.A. jest spółką zależną od Comp S.A. Prezes Zarządu Comp S.A. jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Novitus S.A. Andrzej Wawer – członek Zarządu Comp S.A. jest jednocześnie członkiem Zarządu Novitus S.A.

Nabyte akcje uznano za aktywa o znacznej wartości w związku z tym, że ich łączna wartość w cenie nabycia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Źródłem finansowania nabywanych aktywów jest kredyt bankowy oraz kapitał własny Spółki.

Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 63,42% kapitału zakładowego ZUK ELZAB S.A. oraz

uprawniają do 10.233.478 głosów na WZA Elzab S.A., co stanowi 62,85% ogólnej liczby głosów na WZA ELZAB S.A. W związku z tym, że zakup akcji nastąpił od podmiotu zależnego Spółki, pośrednio i bezpośrednio (łącznie), wraz z akcjami własnymi będącymi w posiadaniu ZUK ELZAB S.A., który przed zawarciem transakcji był podmiotem zależnym od Novitus S.A. (podmiotu zależnego od Comp S.A.), Spółka posiada łącznie taką samą ilość akcji i głosów jak przed dokonaniem transakcji, czyli 10 746 733 akcje zwykłe na okaziciela ZUK ELZAB S.A., co daje 66,6% udział w kapitale ZUK ELZAB S.A. oraz 66% udział w głosach na WZA ZUK Elzab S.A. Wartość nominalna nabytych akcji to 13.917.530,08 złotych (wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,36 złotych). Nabyte akcje maja charakter lokaty kapitałowej długoterminowej.