Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Emisja Obligacji serii I/2015 (Raport: 16/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Emisja Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 28 maja
2015 r. oraz nr 14/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. , informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie emisji niepublicznej,
Comp S.A. wyemitowała 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2015,
niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji równej 1.000,00 (jeden
tysiąc) złotych i o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Cel emisji obligacji
nie został określony. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stopie
bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 230 (dwieście trzydzieści) punktów
bazowych. Terminy wykupu określone są na dni 29.06.2018 r., 28.06.2019 r. i 30.06.2020 r., z zastrzeżeniem, że
zarówno obligatariuszom jak i emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach
szczegółowo opisanych w Warunkach Emisji Obligacji.
Wartość zaciągniętych przez Comp S.A. zobowiązań na dzień 31 marca 2015 r. wynosi: 209.067 tys. zł. Według
najlepszej wiedzy spółki – do czasu wykupu obligacji zobowiązania spółki Comp S.A. kształtować się będą na
poziomie adekwatnym do prowadzonej działalności gospodarczej i pozwolą na wywiązanie się spółki ze
zobowiązań wynikających z obligacji. Z tytułu posiadania obligacji nie przyznano żadnych świadczeń
niepieniężnych. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem
pierwszeństwa.