Emisja Obligacji serii I/2015 (Raport: 16/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Emisja Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2015 z dnia 28 maja
2015 r. oraz nr 14/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. , informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie emisji niepublicznej,
Comp S.A. wyemitowała 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2015,
niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej obligacji równej 1.000,00 (jeden
tysiąc) złotych i o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych. Cel emisji obligacji
nie został określony. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stopie
bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 230 (dwieście trzydzieści) punktów
bazowych. Terminy wykupu określone są na dni 29.06.2018 r., 28.06.2019 r. i 30.06.2020 r., z zastrzeżeniem, że
zarówno obligatariuszom jak i emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach
szczegółowo opisanych w Warunkach Emisji Obligacji.
Wartość zaciągniętych przez Comp S.A. zobowiązań na dzień 31 marca 2015 r. wynosi: 209.067 tys. zł. Według
najlepszej wiedzy spółki – do czasu wykupu obligacji zobowiązania spółki Comp S.A. kształtować się będą na
poziomie adekwatnym do prowadzonej działalności gospodarczej i pozwolą na wywiązanie się spółki ze
zobowiązań wynikających z obligacji. Z tytułu posiadania obligacji nie przyznano żadnych świadczeń
niepieniężnych. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem
pierwszeństwa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close