Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwała Zarządu (Raport: 23/2014) 27 / 6 / 2014

Temat: Uchwała Zarządu w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zawartą w uchwale
10/05/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 maja 2014 r., opublikowanej Raportem Bieżącym nr 15/2014,
Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, iż – w przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do
nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd i podanym do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 15/2014 – przeprowadzenie nabycia akcji
odbywać się będzie w pierwszej kolejności w drodze powszechnego skupu akcji, zaś cena za jedną akcję po
jakiej Zarząd nabywać będzie akcje w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie wynosić będzie 67,00 złotych za jedną akcję.
Przedmiotowa uchwała Zarządu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem począwszy od dnia powzięcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do
nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż deklaruje zamiar nabycia 149.000 akcji własnych w okresie 3
miesięcy od dnia podjęcia uchwały prze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o czym Zarząd informował raportem
bieżącym nr 11/2014.