Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczy PSr 2023 (Raport 28/2023) 31 / 8 / 2023

WYBRANE DANE FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EURO
I półrocze 2023 I półrocze 2022 I półrocze 2023 I półrocze 2022
I Przychody netto ze sprzedaży 447 216 291 386 96 947 62 762
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 357 3 350 7 231 722
III Zysk (strata) brutto 20 717 (5 702) 4 491 (1 228)
IV Zysk (strata) netto 13 564 (10 780) 2 940 (2 322)
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 425 (6 996) 3 344 (1 507)
VI Całkowity dochód 13 749 (9 186) 2 980 (1 979)
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 526 -38 457 11 387 (8 283)
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 012) (21 207) (3 471) (4 568)
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 923) 38 848 (11 906) 8 368
X Przepływy pieniężne netto, razem (18 409) (20 816) (3 991) (4 484)
XI Średnia ważona liczba akcji 4 744 862 4 781 909 4 744 862 4 781 909
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 744 862 4 781 909 4 744 862 4 781 909
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,25 (1,46) 0,7 (0,31)
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,25 (1,46) 0,7 (0,31)
XV Aktywa razem 988 452 1 042 748 222 109 222 339
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 454 857 502 899 102 208 107 230
XVII Zobowiązania długoterminowe 103 299 112 766 23 212 24 044
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 351 558 390 133 78 996 83 186
XIX Kapitał własny 533 595 539 849 119 901 115 109
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 508 881 513 946 114 348 109 586
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 026 3 152 2 991
XXII Liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIII Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,11 96,22 21,37 20,52
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,11 96,22 21,37 20,52

W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2023 do30-06-2023 i dane porównywalne za okres 01-01-2022 do 30-06-2022. W pozycjach XV – XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień 30-06-2023 i 31-12-2022. Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2023 r.