Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 29/2023) 20 / 9 / 2023

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 19 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 265.247 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), którym odpowiadało 265.247 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 4,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), tj. z kwoty 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na 5.345.301 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, którym po obniżeniu kapitału zakładowego odpowiada ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji w liczbie 5.345.301. Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki w zakresie §8. Po zmianie §8 Statutu Spółki przyjął następującą treść:

㤠8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607.497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close