Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 29/2023) 20 / 9 / 2023

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 19 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 265.247 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), którym odpowiadało 265.247 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 4,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), tj. z kwoty 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na 5.345.301 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, którym po obniżeniu kapitału zakładowego odpowiada ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji w liczbie 5.345.301. Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki w zakresie §8. Po zmianie §8 Statutu Spółki przyjął następującą treść:

㤠8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607.497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.