Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020 (Raport 32/2020) 31 / 8 / 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży 252 886 267 459 56 940 62 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 208 21 847 1 623 5 095
Zysk (strata) brutto 2 508 14 845 565 3 462
Zysk (strata) netto (910) 2 413 (205) 563
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 558 2 571 126 600
Całkowity dochód (438) 2 568 (99) 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 707 (23 727) 6 013 (5 533)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 272) (12 670) (2 988) (2 955)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 150) 12 929 (2 511) 3 015
Przepływy pieniężne netto, razem 2 285 (23 468) 514 (5 473)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,12 0,54 0,03 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 0,54 0,03 0,13
Aktywa razem 937 140 1 043 006 209 839 244 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 411 689 516 821 92 183 121 362
Zobowiązania długoterminowe 113 526 89 751 25 420 21 076
Zobowiązania krótkoterminowe 298 163 427 070 66 763 100 286
Kapitał własny 525 451 526 185 117 656 123 561
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 497 576 496 549 111 414 116 602
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 313 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,79 88,91 19,88 20,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 88,79 88,91 19,88 20,88