Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 (Raport 35/2018) 31 / 8 / 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
Przychody netto ze sprzedaży 278 257 251 359 65 635 59 179
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 860 16 899 6 336 3 979
Zysk (strata) brutto 21 429 8 077 5 055 1 902
Zysk (strata) netto 54 725 2 398 12 909 565
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 54 056 2 502 12 751 589
Całkowity dochód 55 725 1 081 13 144 255
VPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 243) (17 384) (5 718) (4 093)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 555 (13 523) 4 141 (3 184)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 860) 19 697 (1 854) 4 637
Przepływy pieniężne netto, razem (14 548) (11 210) (3 432) (2 639)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 11,30 0,52 2,67 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wzł/EUR) 11,30 0,52 2,67 0,12
Aktywa razem 850 011 848 769 194 885 203 498
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 347 484 401 244 79 669 96 201
Zobowiązania długoterminowe 109 978 92 782 25 215 22 245
Zobowiązania krótkoterminowe 237 506 308 462 54 454 73 956
Kapitał własny 502 527 447 525 115 216 107 297
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 475 002 420 743 108 905 100 876
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 392 3 547
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,91 75,62 19,47 18,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,91 75,62 19,47 18,13