Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 36/2018) 13 / 9 / 2018

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 września 2018 roku spółka jako członek konsorcjum firm Comp S.A. i jej spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze Skarbem Państwa – Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł, i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych spółki.

Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2019 roku. Dostarczany sprzęt objęty jest 48 miesięcznym serwisem gwarancyjnym. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.