Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 (Raport 20/2016) 31 / 8 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Przychody netto ze sprzedaży 218 927 307 986 49 977 74 498
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 376 25 594 1 912 6 191
Zysk (strata) brutto 3 424 21 168 782 5 120
Zysk (strata) netto (1 168) 16 510 (267) 3 994
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 521) 15 048 (347) 3 640
Całkowity dochód (565) 16 888 (129) 4 085
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 377) 9 005 (6 935) 2 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 301) (23 152) (4 178) (5 600)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 068 35 815 929 8 663
Przepływy pieniężne netto, razem (44 610) 21 668 (10 184) 5 241
Średnia ważona liczba akcji 4 808 349 4 965 382 4 808 349 4 965 382
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 808 349 4 965 382 4 808 349 4 965 382
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,32) 3,03 (0,07) 0,73
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,32) 3,03 (0,07) 0,73
Aktywa razem 773 509 845 484 174 785 198 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 326 787 396 561 73 842 93 057
Zobowiązania długoterminowe 51 131 135 302 11 554 31 750
Zobowiązania krótkoterminowe 275 656 261 259 62 288 61 307
Kapitał własny 446 722 448 923 100 943 105 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 427 311 428 469 96 557 100 544
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 343 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,48 75,85 17,06 17,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,48 75,85 17,06 17,80