Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przyjęcie polityki informacyjnej (Raport 19/2016) 14 / 7 / 2016

Temat: Przyjęcie Polityki Informacyjnej Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął Politykę informacyjną Comp S.A.
Przyjęcie przez Zarząd Spółki Polityki związane jest z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r sprawie nadużyć na rynku (MAR) i ma na celu
przedstawienie zasad, którymi Spółka będzie się kierowała w wypełnianiu swoich obowiązków informacyjnych.
Polityka informacyjna Comp S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

POLITYKA INFORMACYJNA
COMP S.A.
W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation – „MAR”), od
3 lipca 2016 r. wszystkie notowane spółki (spółki publiczne) we wszystkich krajach Unii Europejskiej objęte
zostały nowym reżimem obowiązków informacyjnych. Niniejsza polityka informacyjna Comp S.A. (dalej
„Polityka”), określa sposób wykonywania przez Comp S.A. (dalej „Comp”) nowego reżimu obowiązków
informacyjnych.
Polityka ma na celu zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
INFORMACJA POUFNA
Comp, zgodnie z przepisami MAR, rozumie informację poufną jako:
 określoną̨w sposób precyzyjny informację, wskazującą na minione okoliczności lub zdarzenia oraz takie
okoliczności i zdarzenia, których wystąpienia można zasadnie oczekiwać́ i które są wystarczająco
szczegółowe, aby można było wyciągnąć́ na ich podstawie wniosek co do prawdopodobnego ich wpływu
na rynek,
 mającą prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych (tj. cenotwórczą) – czyli
taką informację, którą racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na niej w części
przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych.
Obydwie opisane powyżej przesłanki należy rozpatrywać́ łącznie.
CZYNNOŚCI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Każdorazowo, w przypadku podejmowania przez Zarząd uchwał, Zarząd dokonuje oceny, czy informacja o
zdarzeniu, będącym następstwem uchwały Zarządu, może być informacją poufną.
Każdy pracownik Comp, który wejdzie w posiadanie informacji potencjalnie poufnej, jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić o tym właściwego członka zarządu.
Zarząd zawiadamia spółki zależne o jego oczekiwaniach odnośnie przekazywania przez spółki zależne do
Zarządu Comp informacji o zdarzeniach, których konsekwencją może być powstanie informacji poufnej.
Osoba Zarządzająca, odpowiedzialna za prowadzenie danego zakresu spraw Comp, winna na bieżąco
dokonywać oceny potencjalnego wpływu informacji o danym zdarzeniu na cenę akcji Comp. W przypadku, w
którym jest przekonana, że informacja ma znaczący wpływ na cenę akcji Comp, winna zdecydować o
zakwalifikowaniu danej informacji jako informacji poufnej i zwrócić się do innej Osoby Zarządzającej o
potwierdzenie takiej decyzji. Decyzję o uznaniu danej informacji za poufną oraz decyzję o jej ewentualnym
opóźnieniu podejmują dwie Osoby Zarządzające Comp. W każdym przypadku, każda z Osób Zarządzających
może zwrócić się o podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie oceny uznania danej informacji za poufną
i/lub ewentualnym jej opóźnieniu. W przypadku uznania danej informacji za poufną, podlega ona
niezwłocznemu opublikowaniu w formie raportu, chyba że podjęto decyzję o jej opóźnieniu.
W przypadku, gdy dana Osoba Zarządzająca poweźmie wątpliwość co do znaczącego wpływu danej informacji
na cenę akcji Comp, winna niezwłocznie zwrócić się o rozpatrzenie tej kwestii przez Zarząd Comp.
Zarząd Comp opracował katalog informacji potencjalnie poufnych, przy których Osoby Zarządzające winny
traktować je jak informacje poufne, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające przesłanki uznania danego
zdarzenia za informację poufną. Oceny wystąpienia takich przesłanek dokonuje Zarząd Comp w formie
uchwały. Przykładową przesłanką wyłączającą uznanie danej informacji za poufną jest wypełnienie w tym
zakresie obowiązków informacyjnych przez Jednostkę Zależną.
Zarząd Comp raz na miesiąc zawiadamia (w formie pisemnego raportu) Radę Nadzorczą Comp o wszelkich
zdarzeniach, w odniesieniu do których dokonywał oceny wpływu zdarzenia na cenę akcji Comp. Raport
zawiera zestawienie informacji przekazanych w formie raportu bieżącego oraz zestawienie rozpatrywanych
zdarzeń, które nie zostały uznane za poufne, wraz z uzasadnieniem decyzji podjętych przez Zarząd.
ZDARZENIA
Zarząd będzie przekazywał raporty o zdarzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j. t. Dz. U. 2014
poz. 133, ze zm.) w zakresie w jakim Rozporządzenie to będzie nakładać na Comp obowiązki informacyjne.
Katalog zdarzeń wskazanych w niniejszej Polityce stanowi jedynie przykładowe wyliczenie informacji
uznawanych przez Comp za informacje potencjalnie poufne.
Wystąpienie danego zdarzenia na liście nie jest równoznaczne z uznaniem zdarzenia za informację poufną.
Także niewystąpienie danego zdarzenia na liście nie determinuje braku jego istotności. Istotność́ każdego
zdarzenia będzie analizowana przez Comp oddzielnie.
1. DEFINICJE
1.1. Użyte w niniejszej Polityce wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący
sposób:
1.1.1. „Emitent” rozumie się spółkę Comp Spółkę Akcyjną;
1.1.2. „Jednostka Dominująca”, „Jednostka Zależna”, „Jednostka Powiązana”, „Grupa
Kapitałowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane w obowiązujących Emitenta przepisach o
rachunkowości w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (Dz.U. Nr
121, poz. 591 ze zm.);
1.1.3. „Kapitały Własne” rozumie się kapitały własne Emitenta wykazane w ostatnim zbadanym i
opublikowanym przez Emitenta sprawozdaniu finansowym Emitenta;
1.1.4. „Osoba Zarządzająca” rozumie się osobę będącą członkiem zarządu Emitenta lub
prokurentem;
1.1.5. „Osoba Nadzorująca” rozumie się członka rady nadzorczej Emitenta;
1.1.6. „Podmiot Powiązany” rozumie się Jednostkę Powiązaną, a także:
(i) jednostki powiązane w rozumieniu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („MSR”);
(ii) osoby blisko związane w rozumieniu MAR;
1.1.7. „Nabycie” rozumie się przeniesienie, na rzecz Emitenta lub Jednostki Zależnej Emitenta prawa
własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów),
a także inną transakcję o podobnym skutku ekonomicznym dla Emitenta lub jego Jednostki
Zależnej;
1.1.8. „Zbycie” rozumie się przeniesienie, przez Emitenta lub przez Jednostkę Zależną Emitenta
prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także inną transakcję o
podobnym skutku ekonomicznym dla Emitenta lub jego Jednostki Zależnej;
1.1.9. „Znaczące Aktywa” rozumie się aktywa przekraczające 10% Kapitałów Własnych;
1.1.10. „Znacząca Umowa” rozumie się umowę lub umowy, której jedną ze stron jest Emitent lub
Jednostka Zależna Emitenta, a której lub których przedmiot ma wartość przekraczającą 10%
Kapitałów Własnych, przy czym w przypadku kilku umów, które łącznie spełniają kryteria
uznania ich (o ile mają podobny charakter) – w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia pierwszej
z nich – łączna wartość wynosi co najmniej 20% Kapitałów Własnych.
2. WYKAZ ZDARZEŃ
2.1. Zarząd uznaje, iż zdarzeniami mogącymi potencjalnie mieć wpływ na wycenę papierów
wartościowych Comp są następujące okoliczności:
2.1.1. Nabycie lub Zbycie Znaczących Aktywów;
2.1.2. utrata przez Emitenta lub Jednostkę Zależną Emitenta Znaczących Aktywów;
2.1.3. zawarcie przez Emitenta lub Jednostkę Zależną Emitenta Znaczącej Umowy;
2.1.4. spełnienie się lub zaprzeczenie warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta lub Jednostkę
Zależną Emitenta Znaczącej Umowy, w której występuje warunek;
2.1.5. wypowiedzenie lub rozwiązanie zawartej przez Emitenta lub Jednostkę Zależną Emitenta
Umowy Znaczącej;
2.1.6. planowanie działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych, które mają lub będą miały
wpływ na istotne aktywa i pasywa Emitenta, oraz na jego sytuację ekonomiczną, finansową lub
zyski i straty;
2.1.7. zdarzenie, którego konsekwencją będzie zawiązanie przez Emitenta istotnej rezerwy, tj.
rezerwy, której wartość stanowi co najmniej 10 % Kapitałów Własnych Emitenta;
2.1.8. zdarzenie, którego konsekwencją będzie uzyskanie przez Emitenta istotnych zysków
nadzwyczajnych, przy czym miarą istotności stanowi wartość zysków przekraczająca 10 %
Kapitałów Własnych Emitenta;
2.1.9. emisja obligacji przez Emitenta lub Jednostkę Zależną, w przypadku gdy wartość emitowanych
obligacji przekracza 10% Kapitałów Własnych, oraz emisja obligacji zamiennych na akcje,
obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych;
2.1.10. emisja przez Emitenta lub Jednostkę Zależną papierów wartościowych innych niż obligacje,
których wartość przekracza 10% Kapitałów Własnych Emitenta;
2.1.11. Nabycie lub Zbycie przez Emitenta lub Jednostkę Zależną Emitenta papierów wartościowych
wyemitowanych przez Emitenta;
2.1.12. udzielenie przez Emitenta lub Jednostkę Zależną Emitenta na rzecz jednego podmiotu lub
Podmiotów Powiązanych poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji, w przypadku
gdy łączna wartość poręczeń lub gwarancji dla jednego podmiotu przekracza 10% Kapitałów
Własnych.
2.1.13. wszczęcie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności Emitenta, w
przypadku gdy wartość potencjalnych roszczeń stanowi więcej niż 10% Kapitałów Własnych;
2.1.14. W odniesieniu do Emitenta – podjęcie decyzji o: zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości albo rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów ogłoszenia upadłości; otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego; przyjęciu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; zakończeniu lub
umorzeniu postępowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego;
2.1.15. rejestracja przez sąd zmiany Statutu Emitenta;
2.1.16. zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta;
2.1.17. podjęcie zamiaru połączenia Emitenta z innym podmiotem; przyjęcie planu połączenia Emitenta
z innym podmiotem; połączenie Emitenta z innym podmiotem;
2.1.18. podjęcie zamiaru podziału Emitenta; przyjęcie planu podziału Emitenta; podział Emitenta;
2.1.19. podjęcie zamiaru przekształcenia Emitenta; przyjęcie planu przekształcenia Emitenta;
przekształcenie Emitenta;
2.1.20. wybór przez właściwy organ Emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, lub przeglądu;
2.1.21. wypowiedzenie przez Emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych umowy o badanie lub przegląd, a także rozwiązanie takiej umowy za
porozumieniem stron;
2.1.22. powołanie, odwołanie lub rezygnacja Osoby Zarządzającej lub Osoby Nadzorującej;
2.1.23. zakończenie subskrypcji lub sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych
Emitenta do obrotu;
2.1.24. dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu;
2.1.25. odmowa dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu;
2.1.26. podjęcie decyzji dotyczącej skupu akcji własnych Emitenta;
2.1.27. przyjęcie polityki dywidend lub jej zmiany.
ZAKRES INFORMACJI
Zakres informacji, podawanych w raporcie bieżącym wynikającym z danego zdarzenia uznanego za informację
poufną, będzie odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/1055
z dn. 29 czerwca 2016 roku ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych
warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do
wiadomości publicznej informacji poufnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014.
OPÓŹNIENIE INFORMACJI
W przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu podania informacji poufnej do wiadomości publicznej, Zarząd
będzie stosował procedury postępowania zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności
Rozporządzenia MAR.
LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH
Zarząd sporządza i prowadzi listy osób pełniących funkcje zarządcze i osób blisko związanych, a także osób,
które uzyskały dostęp do informacji poufnych.
UDZIELANIE ODPOWIEDZI
Comp prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, przy czym zastrzega, że może nie udzielać odpowiedzi na
niektóre pytania, chyba że udzielenie odpowiedzi wymagane jest przepisami prawa. W szczególności pytania,
które będą̨ dotyczyły informacji poufnych wcześniej niepublikowanych pozostaną̨ bez odpowiedzi do czasu
opublikowania stosownego raportu bieżącego.
WERYFIKACJA RAPORTÓW ANALITYCZNYCH
Co do zasady, Comp nie dokonuje weryfikacji raportów analitycznych oraz nie komentuje i nie koryguje
informacji zawartych w tych raportach. Comp nie odnosi się także do dokładności modeli zawierających wyniki
i nie dostarcza danych szacunkowych do projekcji wyników.
AKTUALIZACJA POLITYKI
Mając na uwadze nabywane doświadczenie oraz zmieniające się otoczenie prawne, Comp na bieżąco
aktualizuje niniejszą politykę.