Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2018 r. (Raport 41/2018) 15 / 11 / 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 431 270 357 231 101 392 83 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 097 17 842 8 722 4 192
Zysk (strata) brutto 27 293 8 136 6 417 1 911
Zysk (strata) netto 57 849 1 815 13 600 426
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 57 545 2 114 13 529 497
Całkowity dochód 58 265 408 13 698 96
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (42 977) (17 844) (10 104) (4 192)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 515 (16 208) 3 177 (3 808)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 939 18 569 3 982 4 362
Przepływy pieniężne netto, razem (12 523) (15 483) (2 944) (3 637)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 12,03 0,44 2,83 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 12,03 0,44 2,83 0,10
Aktywa razem 881 926 848 769 206 472 203 498
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 974 401 244 88 255 96 201
Zobowiązania długoterminowe 114 079 92 782 26 708 22 245
Zobowiązania krótkoterminowe 262 895 308 462 61 548 73 956
Kapitał własny 504 952 447 525 118 217 107 297
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 477 949 420 743 111 895 100 876
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 464 3 547
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,32 75,62 19,98 18,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,32 75,62 19,98 18,13