Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport 39/2020) 18 / 12 / 2020

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. powziął informację o rejestracji w dniu 17 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 r.

Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki, polegającą na dodaniu § 8_1_ w brzmieniu:
„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 443.862,50 PLN _słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100_ i dzieli się na nie więcej niż 177.545 _słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2.50 zł _słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy_ każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.