Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2024 (Raport 19/2024) 20 / 5 / 2024

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EURO
I kwartał 2024 okres bieżący od 01.01.2024 do 31.03.2024 I kwartał 2023 okres porównywalny od 01.01.2023 do 31.03.2023 I kwartał 2024 okres bieżący od 01.01.2024 do 31.03.2024 I kwartał 2023 okres porównywalny od 01.01.2023 do 31.03.2023
I Przychody netto ze sprzedaży 153 100 215 145 35 431 45 771
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 673 13 932 3 627 2 964
III Zysk (strata) brutto 11 945 8 425 2 764 1 792
IV Zysk (strata) netto 9 734 4 852 2 253 1 032
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9 578 6 245 2 217 1 329
VI Całkowity dochód 9 053 5 230 2 095 1 113
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -86 114 37 589 -19 929 7 997
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 880 -7 170 -1 824 -1 525
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 274 -37 489 7 469 -7 976
X Przepływy pieniężne netto, razem -61 720 -7 070 -14 283 -1 504
XI Średnia ważona liczba akcji 4 535 466 4 771 947 4 535 466 4 771 947
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 536 210 4 771 947 4 536 210 4 771 947
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,11 1,31 0,49 0,28
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,11 1,31 0,49 0,28
XV Aktywa razem 829 599 918 497 192 890 211 246
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 379 076 460 205 88 139 105 843
XVII Zobowiązania długoterminowe 86 147 88 461 20 030 20 345
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 292 929 371 744 68 109 85 498
XIX Kapitał własny 450 523 458 292 104 751 105 403
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 445 773 453 695 103 646 104 346
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 13 654 13 632 3 175 3 135
XXII Liczba akcji 5 461 642 5 452 717 5 461 642 5 452 717
XXIII Rozwodniona liczba akcji 5 461 642 5 461 642 5 461 642 5 461 642
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,49 84,05 19,18 19,33
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,49 83,91 19,18 19,3

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2024 do 31-03-2024 i od 01-01-2023 do 31- 03-2023. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2024 i 31-12-2023.Wybrane
dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2024 roku.