Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 20/2024) 24 / 5 / 2024

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2024 r. podjął uchwałę, o treści:
1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 41.855.199,03 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) w ten sposób, aby całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 6 lutego 2023 r. Zarząd podtrzymuje zamiar transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2023 r. kwoty stanowiącej równowartość co najmniej 7,50 PLN (siedem złotych i 50/100) przypadających na 4.487.204 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwustu czterech) akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r., przy czym nabycie to nastąpi pod warunkiem umorzenia akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r.
3. Kryteria jakim kierował się Zarząd przy formułowaniu powyższej rekomendacji są analogiczne do wskazanych w raporcie bieżącym nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Powyższa rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd, która umożliwia Zarządowi proponowanie akcjonariuszom sposobu transferu zysku dla akcjonariuszy.