Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023 (Raport 6/2023) 19 / 5 / 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał (y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał (y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał (y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał (y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 215 145 126 100 45 771 27 135
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 13 482 1 683 2 868 362
III. Zysk _strata_ brutto 7 624 (1 109) 1 622 (239)
IV. Zysk _strata_ netto 4 852 (3 524) 1 032 (758)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 245 (2 059) 1 329 (443)
VI. Całkowity dochód 5 230 (2 855) 1 113 (614)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 204 (32 581) 8 128 (7 011)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 785) (8 725) (1 656) (1 877)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 489) 34 095 (7 976) 7 337
X. Przepływy pieniężne netto, razem (7 070) (7 211) (1 504) (1 552)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 771 947 4 781 909 4 771 947 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 771 947 4 781 909 4 771 947 4 781 909
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,31 (0,43) 0,28 (0,09)
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,31 (0,43) 0,28 (0,09)
XV. Aktywa razem 985 460 1 042 748 210 771 222 339
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 440 338 502 899 94 180 107 230
XVII. Zobowiązania długoterminowe 115 644 112 766 24 734 24 044
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 324 694 390 133 69 446 83 186
XIX. Kapitał własny 545 122 539 849 116 591 115 109
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 520 532 513 946 111 332 109 586
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 026 3 000 2 991
XXII. Liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 610 548 5 610 548 5 610 548
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,16 96,22 20,78 20,52
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,16 96,22 20,78 20,52

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2023 do 31-03-2023 i od 01-01-2022 do 31- 03- 2022.Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2023 i 31-12-2022.Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2023 roku.