Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021 (Raport 16/2021) 21 / 5 / 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1kwartał (y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 171 434 141 275 37 496 32 135
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 447 13 413 3 379 3 051
III. Zysk (strata) brutto 13 539 11 363 2 961 2 585
IV. Zysk (strata) netto 10 254 3 621 2 243 824
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 646 4 257 2 328 968
VI. Całkowity dochód 11 079 5 953 2 423 1 354
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 494) 29 210 (3 170) 6 644
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 702) (10 398) (2 341) (2 3650
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 237 (4 832) 4 864 (1 099)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (2 959) 13 980 (647) 3 180
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,23 0,89 0,49 0,20
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,23 0,89 0,49 0,20
XV. Aktywa razem 967 593 996 024 207 625 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 417 383 456 904 89 561 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 50 905 56 858 10 923 12 321
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 366 478 400 046 78 638 86 688
XIX. Kapitał własny 550 210 539 120 118 063 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 523 184 511 796 112 264 110 903
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 175 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,97 91,10 19,95 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,97 91,10 19,95 19,74

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2021 do 31-03-2021 i od 01-01-2020 do 31-03- 2020. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2021 i 31-12-2020. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2021 roku.