Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 5% (Raport 15/2021) 20 / 5 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 5%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż uzyskał informację od akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Fundusz inwestycyjny pod nazwą VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339 („Fundusz”), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), zawiadamia, że:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału
W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 14 maja 2021 r. Fundusz nabył 220 000 akcji spółki pod firmą COMP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS: 0000037706, („Spółka”), w wyniku czego nastąpiło zwiększenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.
2. Liczba i udział akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
a) bezpośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 249 092 ( dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcji Spółki, reprezentujących 4,21% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 249 092 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 33 166 (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 0,56% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 33 166 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) pośrednio
Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
a) bezpośrednio
Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 469 092 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcji Spółki, reprezentujących 7,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 469 092 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają 33 166 (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki reprezentujących 0,56% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 33 166 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
c) pośrednio
Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.
d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo
Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 502 258 (pięćset dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 8,49% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 502 258 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki
Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusze informują, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
502 258 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”