Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja dotycząca podziału zysku (Raport 17/2021) 25 / 5 / 2021

Temat: Rekomendacja dotycząca podziału zysku
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. w dniu 25 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.593,23 PLN (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 23/100) w następujący sposób, że:

a) kwotę 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych);
b) pozostałą kwotę, tj. 764.866,23 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie:

a) dnia dywidendy na dzień 16 sierpnia 2021 r.;
b) terminu wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2021 r.