Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2013 roku (Raport: 31/2013) 30 / 8 / 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
Przychody netto ze sprzedaży 263 024 178 165 62 417 42 174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 312 170 7 193 40
Zysk (strata) brutto 29 592 (2 657) 7 022 (629)
Zysk (strata) netto 20 525 (5 084) 4 871 (1 203)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 18 933 (5 407) 4 493 (1 280)
Całkowity dochód 20 579 (5 225) 4 884 (1 237)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 141 (3 997) 7 153 (946)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 942) (16 089) (3 071) (3 808)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 547) 1 002 (3 215) 237
Przepływy pieniężne netto, razem 3 652 (19 084) 867 (4 517)
Średnia ważona liczba akcji 5 206 938 4 703 094 5 206 938 4 703 094
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 206 938 4 703 094 5 206 938 4 703 094
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,64 (1,15) 0,86 (0,27)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,64 (1,15) 0,86 (0,27)
Aktywa razem 614 919 607 076 142 040 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204 558 218 405 47 251 53 423
Zobowiązania długoterminowe 34 627 32 894 7 998 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 169 931 185 511 39 252 45 377
Kapitał własny 410 361 388 671 94 789 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 396 200 374 463 91 518 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 417 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,34 65,67 16,02 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,34 65,67 16,02 16,06