Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2018 – korekta (Raport 16/2019_1) 26 / 4 / 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży 677 919 541 053 158 878 127 467
Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 42 368 22 850 9 929 5 383
Zysk (strata) brutto 24 681 7 563 5 784 1 782
Zysk (strata) netto 55 680 677 13 049 159
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 56 828 172 13 318 41
Całkowity dochód 56 602 (1 169) 13 265 (275)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 046 15 619 480 3 680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 354 (27 883) 2 661 (6 569)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 202 10 449 985 2 462
Przepływy pieniężne netto razem 17 602 (1 815) 4 125 (428)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,88 0,04 2,79 0,01
Aktywa razem 934 943 846 653 217 429 202 990
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 431 645 399 128 100 383 95 693
Zobowiązania długoterminowe 104 001 92 782 24 186 22 245
Zobowiązania krótkoterminowe 327 644 306 346 76 196 73 448
Kapitał własny 503 298 447 525 117 045 107 297
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 477 682 420 743 111 089 100 876
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 441 3 547
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 85,04 75,62 19,78 18,13