Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2018 – korekta (Raport 15/2019_1) 26 / 4 / 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży 452 808 369 207 106 121 86 737
Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 16 611 7 353 3 893 1 727
Zysk (strata) brutto 20 871 (5 196) 4 891 (1 221)
Zysk (strata) netto 17 929 (4 323) 4 202 (1 016)
Całkowity dochód 17 929 (4 323) 4 202 (1 016)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 177) 1 685 (1 916) 396
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 245 (25 059) 3 807 (5 887)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 273) 8 675 (2 642) 2 038
Przepływy pieniężne netto razem (3 205) (14 699) (751) (3 453)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,75 (0,90) 0,88 (0,21)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,75 (0,90) 0,88 (0,21)
Aktywa razem 714 876 655 911 166 250 157 259
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 271 380 229 225 63 112 54 958
Zobowiązania długoterminowe 64 103 74 858 14 908 17 948
Zobowiązania krótkoterminowe 207 277 154 367 48 204 37 010
Kapitał własny 443 496 426 686 103 139 102 301
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 441 3 547
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,97 72,10 17,43 17,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 74,97 72,10 17,43 17,29