Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego (Raport 19/2019) 8 / 5 / 2019

Temat: Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w raporcie rocznym za rok 2018, o którym mowa w § 70 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”) oraz
skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018, o którym mowa w § 71 Rozporządzenia, które Comp S.A.
opublikował raportami nr 15/2019 oraz 16/2019 w dniu 12 kwietnia 2019 r. oraz po korekcie w dniu 26 kwietnia
2019 r., na skutek omyłki nie zawarto oświadczeń, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 7) i 14) oraz odpowiednio w §
71 ust. 1 pkt 7) i 12) Rozporządzenia.
Mając powyższe na uwadze, Comp S.A. w kolejnym raporcie przekaże uzupełnione o przedmiotowe oświadczenia:
raport roczny za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018.
Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz
sprawozdaniach firmy audytorskiej z badania przedmiotowych sprawozdań, które zostały opublikowane w dniu 26
kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie.