Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 8/2023) 31 / 5 / 2023

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 14.929.839,15 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 15/100) w ten sposób, aby całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Zarząd podtrzymuje zamiar przeznaczenia w terminie do 31 grudnia 2023 r. dodatkowej kwoty nie większej niż 7.172.858,00 PLN (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych Spółki po cenie 80 PLN za jedną akcję, co pozwoliłoby na nabycie 89.660 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji.
3. Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Zarząd Spółki utrzymuje rekomendację transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych) przypadającą na jedną akcje uczestniczącą w potencjalnej dywidendzie, jednakże w postaci nabycia akcji własnych, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały dla 4.662.362 (czterech milionów sześciuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch) akcji (przy czym liczba ta nie zawiera 89.660 akcji, o których mowa w pkt. 2 niniejszej uchwały, których nabycie miało zostać zrealizowane w 2022 r. , a zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2023 r.) uczestniczących w potencjalnej dywidendzie – przeznaczenie kwoty maksymalnie w wysokości 23.311.810,00 PLN (dwudziestu trzech milionów trzystu jedenastu tysięcy ośmiuset dziesięciu złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych (przy czym kwota ta nie zawiera kwoty 7.172.858,00 PLN, o której mowa w pkt. 2 niniejszej uchwały, a która zostanie przeznaczona na nabycie akcji własnych spółki w pierwszej połowie 2023 r.). Nabycie to realizowane będzie w całości w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki – następujących uchwał: i) w przedmiocie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych w zakresie zwiększenia liczby akcji, która może zostać nabyta do 700.000 akcji oraz zmiany wysokości kapitału rezerwowego do kwoty 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych i 0/100) oraz ii) w przedmiocie umorzenia wszystkich akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki.
4. Podstawowe kryteria, jakimi kierował się Zarząd przy decyzji w jaki sposób zrealizować transfer środków do akcjonariuszy są następujące:
a) Wsparcie wzrostu rynkowej wartości Spółki
Zarząd dostrzega niedowartościowanie akcji w długim terminie i dlatego preferuje rozwiązanie, w wyniku którego poprawie ulegną podstawowe wskaźniki rynkowe. Takim rozwiązaniem jest skup akcji własnych któremu towarzyszy szybkie umorzenie skupowanie akcji, bowiem dochodzi do poprawy podstawowych mierników oceny atrakcyjności inwestycyjnej akcji stosowanych na rynku kapitałowym, w szczególności rośnie zysk na akcję (EPS) i spada wskaźnik C/Z )P/E);
b) Niezależność wielkości transferu do akcjonariuszy od wyniku netto.
Spółka generuje wysokie wyniki na poziomie EBITDA, w konsekwencji czego powstają przepływy finansowe wystarczające do realizacji transferu dla akcjonariuszy. Dzieje się tak niezależnie od wypracowanego wyniku netto.
c) Elastyczność w zakresie terminów
Skup akcji własnych daje większą elastyczność w zakresie wyboru terminu realizacji niż wypłata dywidendy, dzięki czemu możliwe jest lepsze dopasowanie transferu do bieżących przepływów.
5. Powyższa rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd, do której odwołuje się Zarząd w pkt. 3 niniejszej uchwały, która umożliwia Zarządowi proponowanie akcjonariuszom sposobu transferu zysku dla akcjonariuszy.