Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 9/2023) 31 / 5 / 2023

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2022 w kwocie 14.929.839,15 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 15/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie całości powyższej kwoty na kapitał zapasowy.
§ 2.
Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym:
a) Zarząd podtrzymuje zamiar przeznaczenia w terminie do 31 grudnia 2023 r. dodatkowej kwoty nie większej niż 7.172.858,00 PLN (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych Spółki po cenie 80 PLN za jedną akcję, co pozwoliłoby na nabycie 89.660 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji;
b) Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych), tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały dla 4.662.362 (czterech milionów sześciuset sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch) akcji (przy czym liczba ta nie zawiera 89.660 akcji, których nabycie miało zostać zrealizowane w 2022 r. , a zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2023 r.) uczestniczących w potencjalnej dywidendzie – przeznaczenie kwoty maksymalnie w wysokości 23.311.810,00 PLN (dwudziestu trzech milionów trzystu jedenastu tysięcy ośmiuset dziesięciu złotych i 0/100) na nabycie akcji własnych (w czym kwota ta nie zawiera kwoty 7.172.858,00 PLN, a która zostanie przeznaczona na nabycie akcji własnych spółki w pierwszej połowie 2023 r.). Nabycie to realizowane będzie w całości w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki – następujących uchwał: i) w przedmiocie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych w zakresie zwiększenia liczby akcji, która może zostać nabyta do 700.000 akcji oraz zmiany wysokości kapitału rezerwowego do kwoty 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych i 0/100) oraz ii_ w przedmiocie umorzenia wszystkich akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki.
§ 3.
Jednocześnie Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółki realizację całości skupu akcji własnych za rok 2022 w pełnej wysokości (tj. 23.311.810,00 PLN) w terminie do 31 grudnia 2023 r.

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 roku.