Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku (Raport 21/2024) 24 / 5 / 2024

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Comp Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2022 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2023 w kwocie 41.855.199,03 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) (opiniując pozytywnie tę propozycję) i postanawia wnieść do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie całości powyższej kwoty na kapitał zapasowy.
§ 2.
Powyższa ocena uwzględnia stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki utrzymał rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2023 r. kwoty stanowiącej równowartość co najmniej 7,50 PLN (siedem złotych i 50/100) przypadających na 4.487.204 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwustu czterech) akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r., przy czym nabycie to nastąpi pod warunkiem umorzenia akcji własnych, które Spółka nabyła lub nabędzie począwszy od 1 listopada 2022 r. Zarząd planuje przeprowadzenie transferu, o którym mowa powyżej, w terminie uwzględniającym bieżącą sytuację płynnościową Spółki, jednak nie później niż do 31 grudnia 2024 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.