Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku (Raport 11/2022) 27 / 5 / 2022

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. podjął uchwałę, o treści:

„1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie w kwocie 35.717.328,83PLN (trzydzieści pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 83/100) w następujący sposób, że:
a) kwotę 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych);
b) pozostałą kwotę, tj. 21.371.60l,83 (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden złotych i 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Jednocześnie Zarząd Spółki postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie:
a) dnia dywidendy na dzień 31 sierpnia 2022 r.;
b) terminu wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2022 r.

3. Ponadto Zarząd Spółki utrzymuje rekomendację do transferu na rzecz akcjonariuszy w 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5,00 PLN (pięciu złotych) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie w postaci nabycia akcji własnych, tj. przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 9.563.818,00 PLN (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 0/100) na nabycia akcji własnych, które realizowane będzie w oparciu o dotychczasowe upoważnienie Walnego Zgromadzenia, w przypadku podjęcia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia 307.640 akcji, zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.”