Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii I/2015 (Raport: 10/2015) 28 / 5 / 2015

Temat: Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2014 z
dnia 11 lipca 2014 r., informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku, w wyniku zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą:
1. podjął uchwałę o zwiększeniu limitu programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów) złotych,
2. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2015, niemających formy dokumentu,
o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych, oprocentowanych według stopy
WIBOR powiększonej o marżę, która zostanie ustalona na warunkach rynkowych, po przeprowadzeniu badania
popytu rynkowego. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730) z terminem zapadalności nie dłuższym niż 5 lat
3. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy, o której mowa w w/w komunikacie, w
przedmiocie zwiększenia limitu programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów) złotych,
4. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną podane odrębnym komunikatem po ich przyjęciu przez Zarząd.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close