Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii I/2015 (Raport: 10/2015) 28 / 5 / 2015

Temat: Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji oraz emisja obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2014 z
dnia 11 lipca 2014 r., informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku, w wyniku zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą:
1. podjął uchwałę o zwiększeniu limitu programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów) złotych,
2. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2015, niemających formy dokumentu,
o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych, oprocentowanych według stopy
WIBOR powiększonej o marżę, która zostanie ustalona na warunkach rynkowych, po przeprowadzeniu badania
popytu rynkowego. Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730) z terminem zapadalności nie dłuższym niż 5 lat
3. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy, o której mowa w w/w komunikacie, w
przedmiocie zwiększenia limitu programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000,00 (sto milionów) złotych,
4. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną podane odrębnym komunikatem po ich przyjęciu przez Zarząd.