Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku (Raport 18/2021) 26 / 5 / 2021

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.110.593,23 PLN (dwadzieścia jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 23/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd i postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia spółki o przeznaczeniu:
a) kwoty 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 00/100) na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 3,00 PLN (trzy złote i 00/100) przypadającą na jedną z 4.781.909 akcji uczestniczących w dywidendzie (tj. bez uwzględniania 1.136.279 akcji własnych);
b) pozostałej kwoty, tj. 6.764.866,23 PLN (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 23/100) na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowane przez Zarząd terminy:
a) dnia dywidendy: 16 sierpnia 2021 r.;
b) dnia wypłaty dywidendy: 31 sierpnia 2021 r.

O rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.