Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (Raport 6/2024) 17 / 1 / 2024

Temat: Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z
zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 46/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r., nr 4/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) opublikował komunikat o rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN: PLCMP0000017 z dniem 18 stycznia 2024 r. łącznie 116.341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja, w tym:
1) 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii M”) wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz
2) 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii N”) wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) („Połączenie”).

Powyższe oznacza, że spełniony został warunek wprowadzenia z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii M oraz Akcji serii N.

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku rejestracji Akcji serii M w KDPW doszło do zapisania Akcji serii M na rachunku papierów wartościowych 7 uprawnionych uczestników programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Uczestnicy”), którzy w dniu 29 grudnia 2023 r. złożyli Spółce oświadczenia o objęciu Akcji serii M w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii A. Z chwilą zapisania na rachunku, Akcje serii M zostały Uczestnikom skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji serii M na rachunku nastąpiło nabycie przez Uczestników praw z Akcji serii M i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.631.792,50 PLN o sumę równą wartości nominalnej Akcji serii M, tj. o 22.312,50 PLN, do kwoty 13.654.105,00 PLN.

W związku z powyższym:
1) kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 13.654.105,00 PLN i składa się z 5.461.642 akcji o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, z czego 8.925 akcji, to Akcje serii M;
2) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi tym samym 5.461.642.

Ponadto, Spółka przekazuje informacje na temat emisji Akcji serii N:
1) Akcje serii N zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB w związku z Połączeniem, według stanu posiadania akcji ELZAB na ustalony dzień referencyjny, tj. 5 stycznia 2024 r., w oparciu o parytet wymiany akcji wynoszący:
a) 0,1510 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) – dla akcji uprzywilejowanych,
b) 0,0302 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) – dla akcji nieuprzywilejowanych;
2) Akcje serii N zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB w dniu 18 stycznia 2024 r.
3) liczba Akcji serii N, które zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB, wynikająca z zastosowania ustalonego parytetu wymiany akcji według stanu na dzień referencyjny wynosi 106.993 sztuki,
4) liczba Akcji serii N, które nie zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB z uwagi na objecie ich sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić, czy są spod nich wyłączeni wynosi 0 sztuk,
5) liczba Akcji serii N, które nie zostaną wydane w wyniku zastosowania parytetu wymiany akcji wynosi 423 sztuki.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji serii N do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości tych kosztów.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close