Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (Raport 6/2024) 17 / 1 / 2024

Temat: Rejestracja akcji serii N wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem COMP S.A. ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. oraz rejestracja akcji serii M wyemitowanych w związku z
zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M wraz z podsumowaniem emisji tych akcji oraz informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 46/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r., nr 4/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. oraz nr 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) opublikował komunikat o rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN: PLCMP0000017 z dniem 18 stycznia 2024 r. łącznie 116.341 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja, w tym:
1) 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii M”) wyemitowanych w związku z zamianą warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz
2) 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja („Akcje serii N”) wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) („Połączenie”).

Powyższe oznacza, że spełniony został warunek wprowadzenia z dniem 18 stycznia 2024 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii M oraz Akcji serii N.

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku rejestracji Akcji serii M w KDPW doszło do zapisania Akcji serii M na rachunku papierów wartościowych 7 uprawnionych uczestników programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Uczestnicy”), którzy w dniu 29 grudnia 2023 r. złożyli Spółce oświadczenia o objęciu Akcji serii M w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii A. Z chwilą zapisania na rachunku, Akcje serii M zostały Uczestnikom skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji serii M na rachunku nastąpiło nabycie przez Uczestników praw z Akcji serii M i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.631.792,50 PLN o sumę równą wartości nominalnej Akcji serii M, tj. o 22.312,50 PLN, do kwoty 13.654.105,00 PLN.

W związku z powyższym:
1) kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 13.654.105,00 PLN i składa się z 5.461.642 akcji o wartości nominalnej 2,50 PLN każda, z czego 8.925 akcji, to Akcje serii M;
2) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi tym samym 5.461.642.

Ponadto, Spółka przekazuje informacje na temat emisji Akcji serii N:
1) Akcje serii N zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB w związku z Połączeniem, według stanu posiadania akcji ELZAB na ustalony dzień referencyjny, tj. 5 stycznia 2024 r., w oparciu o parytet wymiany akcji wynoszący:
a) 0,1510 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) – dla akcji uprzywilejowanych,
b) 0,0302 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) – dla akcji nieuprzywilejowanych;
2) Akcje serii N zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB w dniu 18 stycznia 2024 r.
3) liczba Akcji serii N, które zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB, wynikająca z zastosowania ustalonego parytetu wymiany akcji według stanu na dzień referencyjny wynosi 106.993 sztuki,
4) liczba Akcji serii N, które nie zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB z uwagi na objecie ich sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić, czy są spod nich wyłączeni wynosi 0 sztuk,
5) liczba Akcji serii N, które nie zostaną wydane w wyniku zastosowania parytetu wymiany akcji wynosi 423 sztuki.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji serii N do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości tych kosztów.