Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A. (Raport: 32/2011) 1 / 12 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku, Novitus S.A. zrealizował transakcję związaną z realizacją zapisów umowy z dnia 14 lipca 2011 roku pomiędzy Novitus S.A. i Edminton International Investments Limited (Sprzedający) w sprawie nabycia przez Novitus S.A. udziałów w spółkce SCO Retail Sp. z o.o. ( poprzednio Pretoria Sp. z o.o.), o której Novitus S.A. informował raportem bieżącym 28/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku. W ramach realizacji zapisów tej umowy, Novitus S.A. dokonał rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów i zapłacił Sprzedającemu kwotę 951 tys. złotych oraz złożył zlecenie przeniesienia 32.040 akcji Comp S.A. (Comp S.A. w chwili składania zlecenia był jednostką dominującą wobec Novitus S.A.) na rzecz Sprzedającego.

Przekazanie 32.040 sztuk akcji Comp S.A. nastąpło zgodnie z warunkami umowy nabycia udziałów z dnia 14 lipca 2011 roku, po cenie 89 zł za 1 akcję. Przekazanie w/w akcji nastąpiło w drodze realizacji umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym.

Wartość nominalna przekazywanych akcji Comp S.A. wynosi 80.100 złotych (wartość nominalna 1 akcji – 2,50 złotych). Przekazywane akcje Comp S.A. w ilości 32.040 sztuk stanowią 0,67% kapitału zakładowego Comp S.A. przed podniesieniem kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L (raport bieżący 31/2011 Comp S.A. z dnia 30 listopada 2011 roku) oraz 0,54% kapitału zakładowego Comp S.A. po podniesieniu kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L.

Liczba głosów na WZA odpowiadająca przekazywanym akcjom Comp S.A. wynosi 32.040 głosów.

W związku z zarejestrowanym połączeniem Comp S.A. i Novitus S.A. po zrealizowaniu przez Novitus S.A. opisywanej powyżej transakcji, Comp S.A. posiada łacznie 714 124 akcje własne, stanowiące 12,07% kapitału Comp S.A. Liczba głosów na WZA Comp S.A. odpowiadająca posiadanym akcjom własnym wynosi 714 124 głosy, co stanowi 12,07% ogólnej liczby głosów (Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych)..

Niniejsza informacja przekazywana jest przez Comp S.A. w związku z faktem zarejestrowania połączenia Comp S.A. i Novitus S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.