Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Prezesa Zarządu Comp S.A. (Raport 13/2017) 1 / 6 / 2017

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. Rada Nadzorcza
spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu spółki pana Roberta Tomaszewskiego i powierzyła mu
funkcję Prezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia następującego po dniu zakończenia obrad najbliższego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania
finansowego spółki za 2016 rok.
Życiorys Pana Roberta Tomaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Według złożonego oświadczenia Pan Robert Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
spółki, ani nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych
osób prawnych, za wyjątkiem sprawowania funkcji określonych w życiorysie.
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez Roberta Tomaszewskiego interesami
konkurencyjnymi oraz na zasiadanie przez niego w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek
kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Pan Robert Tomaszewski złożył również oświadczenie, iż wedle jego wiedzy nie jest wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.