Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienie nowego programu emisji obligacji (Raport 14/2017) 1 / 6 / 2017

Temat: Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w ramach kontynuacji
strategii finansowania Spółki polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału, w dniu dzisiejszym tj.
1 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę nowego programu emisji obligacji
ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną
wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu (dalej: „Program”).
Obligacje w ramach Programu emitowane będą w jednej lub wielu seriach, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15
stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej). Obligacje
w ramach Programu emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci
dokumentu), zabezpieczone lub niezabezpieczone na zasadach, które zostaną szczegółowo określone w
warunkach emisji obligacji i innych dokumentach.
Zabezpieczenie obligacji emitowanych jako zabezpieczone może polegać na ustanowieniu zastawu rejestrowego
wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Zakłady
Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A.
Warunki emisji każdej serii obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub
BondSpot S.A. Warunki emisji obligacji mogą przewidywać wprowadzenie obligacji do obrotu na jednym z wyżej
wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.
Emisja obligacji może zostać rozliczona poprzez zapłatę pieniężną lub potrącenie wierzytelności z obligacji.
Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Spółki a Spółka
poinformuje o nich odrębnym komunikatem.
Na ustanowienie Programu na opisanych powyżej warunkach oraz emisję obligacji w ramach Programu zgodę w
dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close