Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienie nowego programu emisji obligacji (Raport 14/2017) 1 / 6 / 2017

Temat: Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia nowego programu emisji obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w ramach kontynuacji
strategii finansowania Spółki polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału, w dniu dzisiejszym tj.
1 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę nowego programu emisji obligacji
ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną
wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu (dalej: „Program”).
Obligacje w ramach Programu emitowane będą w jednej lub wielu seriach, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15
stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej). Obligacje
w ramach Programu emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci
dokumentu), zabezpieczone lub niezabezpieczone na zasadach, które zostaną szczegółowo określone w
warunkach emisji obligacji i innych dokumentach.
Zabezpieczenie obligacji emitowanych jako zabezpieczone może polegać na ustanowieniu zastawu rejestrowego
wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Zakłady
Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A.
Warunki emisji każdej serii obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub
BondSpot S.A. Warunki emisji obligacji mogą przewidywać wprowadzenie obligacji do obrotu na jednym z wyżej
wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.
Emisja obligacji może zostać rozliczona poprzez zapłatę pieniężną lub potrącenie wierzytelności z obligacji.
Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Spółki a Spółka
poinformuje o nich odrębnym komunikatem.
Na ustanowienie Programu na opisanych powyżej warunkach oraz emisję obligacji w ramach Programu zgodę w
dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.