Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 41/2009) 1 / 7 / 2009

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp Safe Support S.A. informuje, że 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie
Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A.
Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu, w ramach dotychczasowej dwuletniej wspólnej kadencji
rozpoczętej 30 czerwca 2008 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Bartkowiaka i Pana Marcina
Wierzbickiego.
Uchwały numer 27/2009 i 28/2009 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołujące Pana Ryszarda
Bartkowiaka i Pana Marcina Wierzbickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą w życie z dniem
zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian w statucie Spółki wynikających z uchwały nr 24/2009 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Treści uchwał WZA Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku Spółka opublikowała raportem
bieżącym 39/2009 w dniu dzisiejszym. O zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmian w statucie Spółki
wynikających z uchwały nr 24/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformuje osobnym
komunikatem.
Zyciorysy Pana Ryszarda Bartkowiaka i Pana Marcina Wierzbickiego umieszczone są w załącznikach do
komunikatu.
Według złożonego oświadczenia Pan Marcin Wierzbicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki
ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według złożonego oświadczenia Pan Ryszard Bartkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 20.08.1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.