Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 37/2012) 29 / 6 / 2012

Temat:

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, odbyło s ię Walne Zgrom adzenie Akcjonarius zy COMP S.A.

Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu, na nową dwuletnią wspólną kadencję następujących osób w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Roberta Tomaszewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Tomasza Bogutyna na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Sławomira Lachowskiego na funcję Członka RadyNadzorczej Spółki;
Pana Włodzimierza Hausnera na funcję Członka RadyNadzorczej Spółki;
Pana Jacka Klimczaka na funcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Kajetana Wojnicza na funcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na funcję Członka RadyNadzorczej Spółki;

Zyciorysypowołanych osób umieszczone są w załącznikach do komunikatu. Członkowie Rady złożyli oświadczenia o poniższej treści:

  • Robert Tomaszewski – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Comp S.A. – Paytel S.A. i Safe Computing Sp.zo.o.
  •  Tomasz Bogutyn – wykonuje zawód konsultanta – doradcy i jest wiceprezesem Zarządu Idea TFI S.A. oraz Prezesa Zarządu Parfumico Sp. z o.o.;
  • Sławomir Lachowski – wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej BEST S.A. oraz Meritum Bank S.A.,członkiem Rad Nadzorczych Telekomunikacji Polskiej S.A., REDAN S.A., MCI Management S.A., członkiem Komitetu Doradców d/s Rozwoju Biznesu VISA International, członkiem Rady Fundacji BRE Bank, oraz Rady Fundacji Efekt Motyla.
  • Włodzimierz Hausner – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o. oraz Dyrektorem w Centrum Innowacji NOT.
  • Jacek Klimczak – wykonuje zawód radcy prawnego i jest wspólnikiem w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Jest członkiem Rad Nadzorczych dwu innych spółek giełdowych.
  • Kajetan Wojnicz – jest członkiem rad nadzorczych MNI S.A. i Berling S.A.
  • Arkadiusz Orlin Jas ttrzębs ki – wykom uje zawód doradcy inwes tycyjnego i jes t wiceprezes em Hexagon TFI S.A. oraz Dyrektorem Zarządzającym i właścicielem Red Point Publishing Sp. z o.o.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec COMP S.A. (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane powyżej) jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, lub członkowie organu spółki kapitałowej, bądź innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.