Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki (Raport: 36/2012) 29 / 6 / 2012

Temat:

Uchwały podjęte na WZA Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 1 czerwca 2012 roku (raport bieżący 26/2012). Na WZA podjęto nas tępujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano:
– ogółem głosów – 2.868.230 (ważne głosy oddano z 2.868.230 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 48,46 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.868.230,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.10 udzielenia abs olutorium członkom Rady Nadzorczej s półki przejętej Novitus S.A. ze s prawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
5.14 zmianystatutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.
\§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488 104 tys. zł;
-sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 163 tys. zł (2 162 826,65 zł) i całkowity dochód na sumę 2 383 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63 921 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. o kwotę 16 197 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu zdziałalności grupykapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 617.950 tys. zł;
-skonsolidowane Sprawozdanie zCałkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36.950 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 37.175 tys. zł; – zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.314 tys. zł;
– skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 28.871 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania
finans owego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2011, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny s prawozdania Zarządu, s prawozdania finans owego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2011.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,

głosów „Wstrzymujących się” – 0,

– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 8/2012v Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z s iedzibą w Wars zawie, Zwyczajne Walne Zgrom adzenie niniejs zym decyduje o podziale zys ku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.162.826,65 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 65/100), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przezniego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano:
– ogółem głosów – 2.554.574 (ważne głosy oddano z 2.554.574 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 43,16 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.554.574,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano:
– ogółem głosów – 3.278.885 (ważne głosy oddano z 3.278.885 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,40 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.278.885,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano:
– ogółem głosów – 3.370.385 (ważne głosy oddano z 3.370.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.370.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przezniego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano:
– ogółem głosów – 3.370.605 (ważne głosy oddano z 3.370.605 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.370.605,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium zwykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 29 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano:
– ogółem głosów – 3.355.991 (ważne głosy oddano z 3.355.991 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,70 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.355.991,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,73 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.357.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Akcjonarius zy COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,

głosów „Wstrzymujących się” – 0,

– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano:
– ogółem głosów – 3.355.991 (ważne głosy oddano z 3.355.991 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,70 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.355.991,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi
Stanas iukowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezes a Zarządu s półki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano:
– ogółem głosów – 3.350.640 (ważne głosy oddano z 3.350.640 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,62 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.350.640,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 oddano:
– ogółem głosów – 3.370.605 (ważne głosy oddano z 3.370.605 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.370.605,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 kwietnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,73 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.357.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w s prawie udzielenia Członkowi Zarządu s półki przejętej Novitus S.A. abs olutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w s prawie udzielenia Członkowi Zarządu s półki przejętej Novitus S.A. abs olutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu s półki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w s prawie udzielenia Członkowi Zarządu s półki przejętej Novitus S.A. abs olutorium z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 8 kwietnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej s półki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28 oddano:
– ogółem głosów – 2.554.574 (ważne głosy oddano z 2.554.574 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 43,16 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.554.574,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Markowi Wierzbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi RadyNadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium zwykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Tevnell z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 32/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jensowi Jungmann z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 33/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wysockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 33 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arturowi Taraskowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 34 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 35/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczbyczłonków RadyNadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję

§ 1.
Działając na podstawie § 26 zdanie 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową, wspólną, dwuletnią kadencję na 7 (siedem) osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 35 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 36/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Roberta Tomaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 36 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.897.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 475.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.897.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 37/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Tomasza Bogutyna na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję i powierza mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 37 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 38/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Sławomira Lachowskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 38 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 39/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Hausnera na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 39 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 40/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Kajetana Wojnicza na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 40 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 41/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 41 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 42/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki

§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 42 oddano:
– ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.912.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 460.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 43/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samobilansującego się Comp Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od Comp S.A. działającej pod firmą PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na pods tawie przepis u art. 393 pkt. 3) Kodeks u s półek handlowych oraz § 24 us t.2 Statutu COMP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji („Oddział”) poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w 100% zależnej od COMP S.A. działającej pod firmą PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000332228).

§ 2.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą składniki majątkowe i niemajątkowe powiązane funkcjonalnie zdziałalnością Centrum Elektronicznych Transakcji zajmującym się wynajmem terminali z aplikacjami płatniczymi, prepaidowymi i lojalnościowymi, w szczególności:

1) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału,
2) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym w szczególności z:

a) umowy z Pekao SA w celu rozszerzenia systemów bezgotówkowych z 19 grudnia 1999 roku wraz z aneksami,
b) umów w zakresie sprzedaży doładowań telefonów komórkowych z ICP Polska sp. z o.o. oraz CEL-R sp. z o.o. Sp. k.,
c) umowy ramowej na dostawy terminali z dnia 31 lipca 2006 i umowa licencyjna z dnia 4 kwietnia 2006 z Ingenico Polska sp. z o.o.,

d) umów najmu terminali płatniczych z klientami oraz umów agencyjnych z partnerami,
e) umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi odpowiednio pracę, zlecenia lub dzieła na rzecz Oddziału;
3) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem,
4) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Oddziałem, w tym w szczególności dotyczące świadczenia usług jako wynajmujący terminale i PIN Pady płatnicze oraz dostawca systemów płatniczych, lojalnościowych oraz rozliczeniowych dla korporacji taksówkowych;
5) środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Oddziału;
6) zapasy magazynowe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem;
7) wszelkie księgi (w tym rachunkowe) i inne dokumenty i dane dotyczące Oddziału i stanowiące jego część, z wyłączeniem tych, których zachowanie przez COMP S.A. wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
8) zobowiązania związane funkcjonalnie z prowadzeniem przez COMP S.A. działalności w ramach Oddziału po uprzednim uzyskaniu zgód wierzycieli COMP S.A. na dokonanie cesji takich zobowiązań na rzecz spółki PayTel S.A. zsiedzibą w Warszawie.

§ 3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi za kwotę nie mniejszą niż 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd COMP S.A. do:
1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2) określenia szczegółowego katalogu składników przedsiębiorstwa COMP S.A., które zostaną wniesione do spółki PayTel S.A. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa;
3) us talenia iloś ci akcji, które obejm ie COMP S.A. w s półce PayTel S.A. w zam ian za wkład niepieniężny w pos taci zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PayTel S.A. w zamian za nowoutworzone akcje, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 43 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 44/2012 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego

§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia się § 31 ust 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie w treści:

„Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób w skład mogą wchodzić również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.”

§ 2.
W związku ze zmianą statutu Spółki opisaną w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, przyjmuje niniejszym tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu jak poniżej:

„STATUT
Spółki Akcyjnej „COMP S.A.” z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2.
Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 3.
Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki są:

 1. 26.20.Z –  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 2. 26.20.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 3. 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
 4. 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
 5. 28.23.Z – Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 6. 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 7. 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 8. 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
 9. 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 10. 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
 11. 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
 12. 43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 13. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 14. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 15. 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 16. 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 17. 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 18. 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 19. 46.66.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
 20. 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 21. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
 22. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 23. 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 24. 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 25. 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 26. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 27. 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
 28. 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
 29. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 30. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 31. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 32. 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 33. 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
 34. 61.30.Z -Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 35. 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 36. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
 37. 62.02.Z -Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 38. 62.03.Z -Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 39. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 40. 62.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 41. 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 42. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
 43. 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 44. 70.10.Z – Działalność film centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
 45. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 46. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 47. 72.19.Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 48. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 49. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 50. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 51. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 52. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 53. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 54. 77.40.Z – Dzierżawa właśności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 55. 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
 56. 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
 57. 80.30.Z – Działalność detektywistyczna;
 58. 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);
 59. 85.32.A – Technika;
 60. 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe;
 61. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 62. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 63. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 64. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 65. 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 66. 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
 67. 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 68. 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów;
 69. 26.80.Z – Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
 70. 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 71. 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 72. 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 73. 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych;
 74. 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
 75. 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 76. 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
 77. 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
 78. 46.19.Z –  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
 79. 46.65.Z – Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
 80. 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 81. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 82. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
 83. 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 84. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 85. 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
 86. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7.
Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przezSpółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.795.470,00 (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,

2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388, 6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607. 497, 9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 1.170.289 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.170.289.

§ 9.
W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela i akcje imienne zwykłe.

§10.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

§11.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§12.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§13.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.

§14.
Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

§15.
Akcje Spółki są zbywalne.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§16.
Władzami Spółki są:
• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, • Rada Nadzorcza,
• Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§17.
Walne Zgrom adzenia Akcjonarius zy m ogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18.
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§19.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§20.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącego. 4. Akcjonarius ze reprezentujący co najm niej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego m ogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania.

§21.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonarius ze reprezentujący co najm niej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego m ogą żądać um ies zczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§22.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§23.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgrom adzenia Akcjonarius zy Spółki o wypłacie dywidendy wym agają więks zoś ci 3/4 głos ów akcjonariuszyobecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§24.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
(8) zmiana Statutu Spółki,
(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(10) wybór likwidatorów,
(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§25.
Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

B. RADA NADZORCZA

§26.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

§27.
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczynajstarszywiekiem członek RadyNadzorczej.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

§28.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień RadyNadzorczej należy:
(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
(2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
(3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
(4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
(5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
(6) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
(7) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale; (8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
(9) wyrażenie zgodyna nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub wartości objęcia powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
(10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do wydatku o wartości powyżej 5% kapitałów własnych Spółki;
(11) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
3. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez Zarząd w terminie określonym w §32 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą z powodu zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do Zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.

§29.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

§30.
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów tj. większość głosów oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

C. ZARZĄD

§31.
1. Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób w skład mogą wchodzić również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

§32.
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 5. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie zczłonkiem Zarządu.

§33.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§34.
1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
(a) kapitał zapasowy;
(b) inwestycje;
(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
(d) dywidendy dla akcjonariuszy;
(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§35.
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 44 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 45/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych COMP S.A.

§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 46/2012 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 37 561 040,00 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych), poprzez:
1) przeniesienie kwoty 18 270 602,73 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote i 73/100) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki zdnia 30 czerwca 2009 r.;
2) przeniesienie kwoty 19 290 437,27 zł (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i 27/100) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 2.
W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na podstawie uchwały nr 19/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 r. i przeniesieniem środków, o którym mowa w § 1 pkt. 1 powyżej, niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 18/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 r.

§ 3.
Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i uchwałą nr 46/2012 niniejszego walnego zgromadzenia.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 45 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.372.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała Nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna zdnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469 513 akcji własnych Spółki

§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji włas nych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku pods tawowym Giełdy Papierów Wartoś ciowych w Wars zawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.
Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:–
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 469 513 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset
t r zyn a ś c i e ) ;
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki tj. 2 959 094,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote);
3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 40,00 zł (czterdzieści złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych);
5) łączna zapłata za Akcje, powięks zona o kos zty nabycia, nie będzie wyżs za niż wys okoś ć kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 45/2012 niniejszego walnego zgromadzenia;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy; Rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przenies ienia pos iadania Akcji w związku z prowadzoną działalnoś cią inwes tycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.

§ 3.
Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:
1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło); 2) po realizacji skupu Akcji.

§ 4.
Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: 1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2013 roku;
2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.
Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 46 oddano:
– ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.222.385,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 150.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.222.385 głosami „Za”.