Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną (Raport: 38/2012) 2 / 7 / 2012

Temat

Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie, art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1. Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną

Zarząd Comp S.A., zgodnie z wymogami § 5 ust 1 pkt 6) oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w wyniku dokonania przez Spółkę w dniu 2 lipca 2012 r. transakcji ze spółką zależną od Comp – spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegającej na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci akcji własnych Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., po cenie 1.000 (tysiąc) złotych za jeden nowoutworzony udział i łącznej cenie 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nabyła łącznie 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Comp, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.785.310 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) złotych, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp. Średnia jednostkowa cena nabytych przez spółkę Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. akcji Comp, po zaokrągleniu do jednego grosza, wynosi 74,63 (siedemdziesiąt cztery 63/100) złotego.

Objęcie udziałów spółki zależnej i wniesienie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z 02 lipca 2012 r.

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., spółka zależna od Comp, posiada łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. wynosi łącznie 714.124, co stanowi 12,07% kapitału zakładowego Comp. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp.

Celem i przyczyną nabycia akcji jest podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, której działalność ma na celu intensyfikację rozwoju technologicznego w grupie kapitałowej. Spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. będzie wykorzystywać akcje Comp (jako możliwą formę płatności) m.in. za nabywane akcje lub udziały w innych spółkach (akwizycje grupy kapitałowej Comp S.A.), które służyć będą rozwojowi nowych technologii i produktów grupy kapitałowej Comp S.A.

Ponadto wykonując obowiązek wskazany w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Comp informuje, że w wyniku przeprowadzonej transakcji doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Comp udziału wynoszącego ponad 10 % ogólnej liczbygłosów na walnym zgromadzeniu Comp o ponad 2 %.

Przed przeprowadzeniem transakcji Comp posiadała łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Comp (akcje własne Comp), co stanowiło 12,07 % kapitału zakładowego Comp. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp przed zmianą wynosiła łącznie 714.124, co stanowiło 12,07 % ogólnej liczby głosów. Comp nie wykonywał prawa głosu z posiadanych akcji własnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp.

Po przeprowadzeniu transakcji Comp nie posiada akcji własnych.

2. Przekroczenie progu 10% akcji przez spółkę zależną – Comp Centrum Innowacji sp. z o.o.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2012 r. otrzymał informację od Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu akcji Comp i przekroczeniu progu 10% liczbygłosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszyComp.

Zgodnie z przekazaną informacją:

a) W wyniku dokonania w dniu 2 lipca 2012 r. transakcji z Comp S.A., polegającej na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci akcji własnych Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., jako podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej co Comp, nabyła 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczbygłosów na walnym zgromadzeniu Comp.

b) Przed przeprowadzeniem transakcji spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie posiadała akcji Comp.

c) Po przeprowadzeniu transakcji Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., spółka zależna od Comp, posiada łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. po zmianie wynosi łącznie 714.124, co stanowi 12,07 % ogólnej liczby głosów. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszyComp.

d) Na datę składania zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oświadczył, iż nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

3. Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą zarządzającą

Zarząd Comp S.A. informuje ponadto, iż otrzymał w dniu 2 lipca 2012 r. informację od Pana Jacka Włodzimierza Papaja o nabyciu akcji Comp przez osobę blisko z nim związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Jak wynika z przedmiotowej informacji:
1) osobą blisko związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

jest spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2) przyczyną, dla której zobowiązany jest do przekazania przedmiotowych informacji jest fakt, iż pełni on funkcję w zarządzie osoby blisko związanej (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz funkcję w zarządzie Comp S.A.;

3) przedmiotem informacji jest transakcja nabycia przez spółkę Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. akcji Comp;, która zawarta była w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie, poza rynkiem regulowanym;

4) transakcja ta polegała na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., po cenie 1.000 (tysiąc) złotych za jeden nowoutworzony udział i łącznej cenie 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. W wyniku dokonanej transakcji zostało złożone zlecenie maklerskie dotyczące zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp;

5) w ramach przedmiotowej transakcji Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nabyła 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje Comp, po średniej cenie jednostkowej akcji w zaokrągleniu do jednego grosza w wysokości 74,63 złotego.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close