Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną (Raport: 38/2012) 2 / 7 / 2012

Temat

Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie, art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1. Nabycie akcji Spółki przez spółkę zależną

Zarząd Comp S.A., zgodnie z wymogami § 5 ust 1 pkt 6) oraz §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych orazwarunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w wyniku dokonania przez Spółkę w dniu 2 lipca 2012 r. transakcji ze spółką zależną od Comp – spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegającej na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci akcji własnych Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., po cenie 1.000 (tysiąc) złotych za jeden nowoutworzony udział i łącznej cenie 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nabyła łącznie 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Comp, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.785.310 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć) złotych, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp. Średnia jednostkowa cena nabytych przez spółkę Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. akcji Comp, po zaokrągleniu do jednego grosza, wynosi 74,63 (siedemdziesiąt cztery 63/100) złotego.

Objęcie udziałów spółki zależnej i wniesienie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z 02 lipca 2012 r.

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., spółka zależna od Comp, posiada łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Spółki, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. wynosi łącznie 714.124, co stanowi 12,07% kapitału zakładowego Comp. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp.

Celem i przyczyną nabycia akcji jest podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, której działalność ma na celu intensyfikację rozwoju technologicznego w grupie kapitałowej. Spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. będzie wykorzystywać akcje Comp (jako możliwą formę płatności) m.in. za nabywane akcje lub udziały w innych spółkach (akwizycje grupy kapitałowej Comp S.A.), które służyć będą rozwojowi nowych technologii i produktów grupy kapitałowej Comp S.A.

Ponadto wykonując obowiązek wskazany w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Comp informuje, że w wyniku przeprowadzonej transakcji doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Comp udziału wynoszącego ponad 10 % ogólnej liczbygłosów na walnym zgromadzeniu Comp o ponad 2 %.

Przed przeprowadzeniem transakcji Comp posiadała łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Comp (akcje własne Comp), co stanowiło 12,07 % kapitału zakładowego Comp. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp przed zmianą wynosiła łącznie 714.124, co stanowiło 12,07 % ogólnej liczby głosów. Comp nie wykonywał prawa głosu z posiadanych akcji własnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp.

Po przeprowadzeniu transakcji Comp nie posiada akcji własnych.

2. Przekroczenie progu 10% akcji przez spółkę zależną – Comp Centrum Innowacji sp. z o.o.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2012 r. otrzymał informację od Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o nabyciu akcji Comp i przekroczeniu progu 10% liczbygłosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszyComp.

Zgodnie z przekazaną informacją:

a) W wyniku dokonania w dniu 2 lipca 2012 r. transakcji z Comp S.A., polegającej na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci akcji własnych Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., jako podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej co Comp, nabyła 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczbygłosów na walnym zgromadzeniu Comp.

b) Przed przeprowadzeniem transakcji spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie posiadała akcji Comp.

c) Po przeprowadzeniu transakcji Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., spółka zależna od Comp, posiada łącznie 714.124 akcje zwykłe na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp posiadanych przez Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. po zmianie wynosi łącznie 714.124, co stanowi 12,07 % ogólnej liczby głosów. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszyComp.

d) Na datę składania zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oświadczył, iż nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

3. Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą zarządzającą

Zarząd Comp S.A. informuje ponadto, iż otrzymał w dniu 2 lipca 2012 r. informację od Pana Jacka Włodzimierza Papaja o nabyciu akcji Comp przez osobę blisko z nim związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Jak wynika z przedmiotowej informacji:
1) osobą blisko związaną (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

jest spółka Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2) przyczyną, dla której zobowiązany jest do przekazania przedmiotowych informacji jest fakt, iż pełni on funkcję w zarządzie osoby blisko związanej (w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz funkcję w zarządzie Comp S.A.;

3) przedmiotem informacji jest transakcja nabycia przez spółkę Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. akcji Comp;, która zawarta była w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie, poza rynkiem regulowanym;

4) transakcja ta polegała na wniesieniu przez Comp wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w postaci 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela Comp, co stanowi 12,07 % kapitału zakładowego Comp i 12,07 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp, na pokrycie 53.293 (pięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) obejmowanych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., po cenie 1.000 (tysiąc) złotych za jeden nowoutworzony udział i łącznej cenie 53.293.000 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych. W wyniku dokonanej transakcji zostało złożone zlecenie maklerskie dotyczące zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. W związku z faktem, iż Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. jest spółką zależną od Comp, Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nie będzie wykonywać z posiadanych akcji Comp prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comp;

5) w ramach przedmiotowej transakcji Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. nabyła 714.124 (siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje Comp, po średniej cenie jednostkowej akcji w zaokrągleniu do jednego grosza w wysokości 74,63 złotego.