Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 21/2017) 30 / 6 / 2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w
skład Rady Nadzorczej Spółki, na dotychczasową dwuletnią, wspólną kadencję, pana Jacka Włodzimierza
Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pana Jerzego Bartosiewicza.
Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec
Comp S.A. ani jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członkowie organu spółki kapitałowej,
ani też innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby, z zastrzeżeniem przypadków
wskazanych przez Pana Jacka Papaja dotyczących pełnienia przez niego funkcji w organach spółek z grupy
kapitałowej Comp S.A.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są
wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.