Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2017 r. (Raport 20/2017) 30 / 6 / 2017

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2017 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2017 roku (raport bieżący 15/2017). Na ZWZ podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 675.101 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów sto jeden tysięcy złotych);
– sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2.240 tys. zł (2.240.882,13 zł – dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy
osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) i całkowity dochód na sumę 2.240 tys. zł (dwa miliony dwieście
czterdzieści tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.240 tys. zł
(dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 18.528 tys. zł (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia
osiem tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2016, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 820.267 tys. zł (osiemset dwadzieścia milionów dwieście
sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 5.074 tys. zł (pięć milionów siedemdziesiąt cztery
tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 3.845 tys. zł (trzy miliony osiemset
czterdzieści pięć tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
5.508 tys. zł (pięć milionów pięćset osiem tysięcy złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 32.885 tys. zł (trzydzieści dwa miliony
osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2016 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2016, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdanie
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016
oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2016.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2016 w kwocie 2.240.882,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć
powyższą kwotę w całości na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi
Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący działający jako pełnomocnik akcjonariusza Jacka Papaja oświadczył, iż nie bierze udziału w
głosowaniu.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2017 oddano:
– ogółem głosów – 2.259.599 (ważne głosy oddano z 2.259.599 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,18 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.259.599,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi
Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Witoldowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku
do 30 czerwca 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 3.077.410 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 rokuw sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu
z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Orlinowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016
roku do 30 czerwca 2016 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym w
wysokości stanowiącej iloczyn współczynnika 1,5 i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc
kalendarzowy – wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji.
Wynagrodzenie płatne jest z dołu ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
§ 2.
Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady
Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.077.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
powołuje Pana Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) w skład Członków Rady Nadzorczej i
powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2017 oddano:
– ogółem głosów – 2.259.599 (ważne głosy oddano z 2.259.599 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,18 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.945.004,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595
– głosów „Wstrzymujących się” – 140.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 25/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym
powołuje Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) w skład Członków Rady Nadzorczej i powierza mu
funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.762.815,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595
– głosów „Wstrzymujących się” – 140.000,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 26/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia
akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
§ 2.
Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.183.637 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćset trzydzieści siedem);
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki,
uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej
zależne;
3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 30,00 zł (trzydzieści złotych), a kwota maksymalna
zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych);
5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych,
zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 07 października 2016 roku, poz. 1639 t.j., dalej
„Ustawa”), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych
odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego
utworzonego na ten cel ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z
przepisami Ustawy; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego
Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać
przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności
dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z
zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.
§ 3.
Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:
1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
2) po realizacji skupu Akcji.
§ 4.
Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2020 roku;
2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.
§ 5.
Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem
art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
Niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 30/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy kwoty niewykorzystanej do
dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 7.
Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 118.363.700 zł (sto osiemnaście milionów trzysta
sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które
zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.
Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.
§ 8.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej
uchwały.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 26/2017 oddano:
– ogółem głosów – 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.437.410,
– głosów „Przeciw” uchwale – 640.000
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.