Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podsumowanie emisji akcji serii J i K Spółki (Raport: 3/2008) 10 / 1 / 2008

Temat: Podsumowanie przebiegu Emisji Akcji Serii J i K Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zapisami Par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że przedmiotem wprowadzania do obrotu w dniu 17 grudnia 2007 roku było 607 497 akcji serii J Spółki oraz w dniu 21 grudnia 2007 roku 1 380 117 akcji serii K Spółki. Akcje serii J były przedmiotem subskrypcji prywatnej. Akcje serii K były przedmiotem publicznej oferty związanej z przejęciem spółki CSS SA. Oferta akcji serii K została skierowana do akcjonariuszy CSS SA w formie zamiany akcji CSS SA na akcje serii K COMP Safe Support SA (po rejestracji zmiany nazwy COMP SA w sądzie rejestrowym)

Akcje serii J były przedmiotem subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w czerwcu 2007 roku i zostały objęte przez Prokom Software SA oraz dwie osoby fizyczne, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku. Ofertą akcji serii K zostali objęci akcjonariusze CSS SA, którzy na dzień referencyjny byli posiadaczami akcji CSS SA. Dzień referencyjny został wyznaczony na 13 grudnia 2007 roku.

Akcje serii J zostały przydzielone w ramach subskrypcji prywatnej w czerwcu 2007 roku. Akcje serii K zostły przydzielone akcjonariuszom CSS SA w dniu 21 grudnia 2007 roku zgodnie z parytetem wymiany określonym w planie połączenia Spółek z lutego 2007 roku (raport bieżący COMP SA 17/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku).

Subskrypcja objęto 607 497 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,5 zł każda oraz 1 380 117 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,5 zł każda.

Akcje serii J zostały przydzielone w ramach subskrypcji prywatnej w całości, bez redukcji. Oferta akcji serii K została przeprowadzona w oparciu o ustalony parytet zamiany akcji serii K na akcje CSS SA.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 607 497 akcji serii J i 1 380 117 akcji serii K.

Cena akcji serii J wyniosła 80,00 zł za akcję. Cena akcji serii K wynika z parytetu wymiany i wyniosła 103,80 zł za akcję.

W subskrypcji na akcje serii J zapisy złożyły 3 osoby i wszystkim zostały przydzielone akcje według zapisów.

Oferta akcji serii K nie była przeprowadzona w formie subskrypcji lecz zamiany akcji.

W ramach emisji akcji serii J i K Spółka nie zawierała umów o subemisje.

Sumaryczna wartość emisji akcji serii J wyniosła 48,6 mln zł, a emisji akcji serii K 143,3 mln zł.

Łączne koszty emisji akcji serii J i K Spółki wyniosły 7 515 tysięcy złotych, w tym przygotowanie i przeprowadzenie oferty 6 653 tys. złotych, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa 752 tys. złotych, promocja oferty 110 tys. złotych.

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu emisyjnego uwzględniono również koszty doradztwa w tym zakresie. Średni koszt przeprowadzenie emisji na jedną akcję wynosi 3,78 złotego, co stanowi 3,92% wartości emisji.