Podsumowanie emisji akcji serii J i K Spółki (Raport: 3/2008) 10 / 1 / 2008

Temat: Podsumowanie przebiegu Emisji Akcji Serii J i K Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zapisami Par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że przedmiotem wprowadzania do obrotu w dniu 17 grudnia 2007 roku było 607 497 akcji serii J Spółki oraz w dniu 21 grudnia 2007 roku 1 380 117 akcji serii K Spółki. Akcje serii J były przedmiotem subskrypcji prywatnej. Akcje serii K były przedmiotem publicznej oferty związanej z przejęciem spółki CSS SA. Oferta akcji serii K została skierowana do akcjonariuszy CSS SA w formie zamiany akcji CSS SA na akcje serii K COMP Safe Support SA (po rejestracji zmiany nazwy COMP SA w sądzie rejestrowym)

Akcje serii J były przedmiotem subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w czerwcu 2007 roku i zostały objęte przez Prokom Software SA oraz dwie osoby fizyczne, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 39/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku. Ofertą akcji serii K zostali objęci akcjonariusze CSS SA, którzy na dzień referencyjny byli posiadaczami akcji CSS SA. Dzień referencyjny został wyznaczony na 13 grudnia 2007 roku.

Akcje serii J zostały przydzielone w ramach subskrypcji prywatnej w czerwcu 2007 roku. Akcje serii K zostły przydzielone akcjonariuszom CSS SA w dniu 21 grudnia 2007 roku zgodnie z parytetem wymiany określonym w planie połączenia Spółek z lutego 2007 roku (raport bieżący COMP SA 17/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku).

Subskrypcja objęto 607 497 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,5 zł każda oraz 1 380 117 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,5 zł każda.

Akcje serii J zostały przydzielone w ramach subskrypcji prywatnej w całości, bez redukcji. Oferta akcji serii K została przeprowadzona w oparciu o ustalony parytet zamiany akcji serii K na akcje CSS SA.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 607 497 akcji serii J i 1 380 117 akcji serii K.

Cena akcji serii J wyniosła 80,00 zł za akcję. Cena akcji serii K wynika z parytetu wymiany i wyniosła 103,80 zł za akcję.

W subskrypcji na akcje serii J zapisy złożyły 3 osoby i wszystkim zostały przydzielone akcje według zapisów.

Oferta akcji serii K nie była przeprowadzona w formie subskrypcji lecz zamiany akcji.

W ramach emisji akcji serii J i K Spółka nie zawierała umów o subemisje.

Sumaryczna wartość emisji akcji serii J wyniosła 48,6 mln zł, a emisji akcji serii K 143,3 mln zł.

Łączne koszty emisji akcji serii J i K Spółki wyniosły 7 515 tysięcy złotych, w tym przygotowanie i przeprowadzenie oferty 6 653 tys. złotych, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa 752 tys. złotych, promocja oferty 110 tys. złotych.

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę ze sprzedaży akcji ponad wartość nominalną. W kosztach sporządzenia prospektu emisyjnego uwzględniono również koszty doradztwa w tym zakresie. Średni koszt przeprowadzenie emisji na jedną akcję wynosi 3,78 złotego, co stanowi 3,92% wartości emisji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close