Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Lista informacji przekazanych przez COMP Safe Support SA (dawniej COMP SA) oraz CSS SA do wiadomości w 2007 roku (Raport: 4/2008) 23 / 1 / 2008

Temat: Lista informacji przekazanych przez Spółkę COMP Safe Support (dawniej COMP SA) ora CSS SA do wiadomości w 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 65. ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd COMP Safe Support SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji określonych w Art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku przez spółkę COMP SA oraz od 11 grudnia 2007 roku przez Spółkę COMP Safe Support SA, a także przez Spółkę CSS SA do 11 grudnia 2007 roku.

Wszystkie informacje przekazane w 2007 roku przez COMP SA i COMP Safe Support SA dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem www.comp.com.pl

 

Lista informacji bieżących i okresowych przekazanych przez COMP SA w 2007 roku:

 

10.01.2007 – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia COMP SA i Computer Service Support SA – Raport 1/2007

10.01.2007 – Korekta skonsolidowanej prognozy Spółki na rok 2006 – Raport 2/2007

10.01.2007 – Umowa kapitałowa pomiędzy COMP SA, Prokom Software SA i Jackiem Papajem – Raport 3/2007

10.01.2007 – Umowa o współpracy z Prokom Software SA – Raport 4/2007

10.01.2007 – NWZA Spółki – ogłoszenie przerwy w obradach – Raport 5/2007

11.01.2007 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki – Raport 6/2007

11.01.2007 – Lista akcjonariuszy na NWZA Spółki trwającym od 15 grudnia 2006 roku do 11 stycznia 2007 roku posiadających więcej niż 5% głosów na tym NWZA – Raport 7/2007

17.01.2007 – Lista informacji przekazanych w 2006 roku – Raport 8/2007

22.01.2007 – Nabycie akcji przez podmioty blisko związane z osobą nadzorującą – Raport 9/2007

22.01.2007 – Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Radcomp SA – uzupełnienie raportu 54/2006 – Raport 10/2007 – Korekta 1 raportu 54/2006

22.01.2007 – Lista akcjonariuszy na NWZA Spółki trwającym od 15 grudnia 2006 roku do 11 stycznia 2007 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym NWZA – Korekta 1 – Raport 7/2007

29.01.2007 – Sprzedaż Akcji przez Prezesa Zarządu Spółki – Raport 11/2007

29.01.2007 – Daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku – Raport 12/2007

05.02.2007 – Sprzedaż Akcji przez Członka Zarządu Spółki – Raport 13/2007

05.02.2007 – Nabycie akcji przez podmiot blisko zwiazany z osobą nadzorującą – Raport 14/2007

05.02.2007 – Sprzedaż Akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Raport 15/2007

21.02.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy COMP SA – 4 kwartał 2006 – Raport 16/2007

28.02.2007 – Podpisanie planu połączenia spółek COMP SA i CSS SA – Raport 17/2007

04.04.2007 – Zmiana siedziby Spółki – Raport 18/2007

05.04.2007 – Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą – Raport 19/2007

06.04.2007 – Roczne sprawozdanie jednostkowe 2006 COMP SA – Raport 20/2007

06.04.2007 – Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2006 Grupy Kapitałowej COMP SA – Raport 21/2007

12.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 22/2007

13.04.2007 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki – Raport 23/2007

18.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 24/2007

19.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą – Raport 25/2007

20.04.2007 – Powołanie członka Zarządu Spółki – Raport 26/2007

07.05.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 27/2007

08.05.2007 – Powołanie Prezesa Spółki do Rady Nadzorczej CSS SA – Raport 28/2007

08.05.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za 1 kwartał 2007 roku – Raport 29/2007

21.05.2007 – Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Novitus SA – Raport 30/2007

24.05.2007 – WZA Spółki 29 czerwca 2007 – Raport 31/2007

25.05.2007 – Sprawozdanie Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie połączenia z CSS SA – Raport 32/2007

19.06.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę zarzadzającą – Raport 33/2007

20.06.2007 – Sprzedaż Akcji przez Członka Zarządu Spółki – Raport 34/2007

20.06.2007 – Projekty uchwał na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. – Raport 35/2007

21.06.2007 – Warunkowe powołanie nowych członków Zarządu Spółki – Raport 36/2007

26.06.2007 – Stanowisko Zarządu COMP SA w sprawie połączenia spółek COMP SA i CSS SA – Raport 37/2007

28.06.2007 – Rejestracja akcji serii J w KRS – Raport 38/2007

29.06.2007 – Zwiększenie udziału Prokom Software SA w kapitale zakładowym i głosach na WZA COMP SA – Raport 39/2007

29.06.2007 – Uchwały podjęte na WZA spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku – Raport 40/2007

29.06.2007 – Zasady ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2007 – Raport 41/2007

29.06.2007 – Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym WZA – Raport 42/2007

03.07.2007 – Wybór pdomiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki – Raport 43/2007

04.07.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 44/2007

04.07.2007 – Sprzedaż akcji przez podmioty blisko związane z osobą nadzorującą – Raport 45/2007

17.07.2007 – Zgoda UOKiK na połączenie COMP SA i CSS SA – Raport 46/2007

02.08.2007 – Skonsolidowany Rozszerzony raport kwartalny Grupy Comp – 2 kwartał 2007 roku – Raport 47/2007

30.08.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 48/2007

10.09.2007 – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2007 – Raport 49/2007

11.10.2007 – Zakup Spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenie Sp.z o.o. – Raport 50/2007

06.11.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMP SA – 3 kwartał 2007 – Raport 51/2007

03.12.2007 – Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki – Raport 52/2007

08.12.2007 – Uchwała GPW o zawieszeniu notowań akcji CSS SA – Raport 53/2007

 

W związku z zarejestrowaniem połączenia COMP SA i CSS SA od 11 grudnia 2007 roku Spółka zmieniła nazwę na COMP Safe Support SA i pod taką nazwą raportuje od tego dnia. Od 11 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zostały przekazane następujące raporty:

 

11.12.2007 – Zarejestrowanie połączenia COMP SA i CSS SA – Raport 54/2007

11.12.2007 – Zmiany w Zarządzie Spółki – Raport 55/2007

13.12.2007 – Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki – Raport 56/2007

13.12.2007 – Podjęcie decyzji przez KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J i K spółki- Raport 57/2007

17.12.2007 – Decyzja GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji CSS SA – Raport 58/2007

17.12.2007 – Decyzja GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii J i K Spółki – Raport 59/2007

18.12.2007 – Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu – Raport 60/2007

18.12.2007 – Aneks do Umowy o współpracy z Prokom Software SA z 10 stycznia 2007 roku – Raport 61/2007

18.12.2007 – Porozumienie do Umowy z 10 stycznia 2007 roku – Raport 62/2007

19.12.2007 – Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Fundusz UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment – Raport 63/2007

19.12.2007 – Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Prokom Software SA – Raport 64/2007

21.12.2007 – Sprzedaż akcji Spółki przez Prokom Software SA – Raport 65/2007

21.12.2007 – Określenie udziału Novitus SA w kapitale zakładowym Spółki – Raport 66/2007

24.12.2007 – Informacja z Pioneer Pekao Investment Management SA o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach zarządzanych w ramach usługi zarządzania portfelami maklerskimi instrumentów finansowych na zlecenie – Raport 67/2007

28.12.2007 – Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o. – Raport 68/2007

28.12.2007 – Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych Klientów – Raport 69/2007

 

Ponadto Spółka podaje do wiadomości wykaz informacji przekazanych przez CSS SA w 2007 roku:

10.01.2007 – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Computer Service Support SA i Comp SA – Raport 1/2007

17.01.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o nabyciu akcji – Raport 2/2007

29.01.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o nabyciu akcji – Raport 3/2007

31.01.2007 – Terminarz raportów okresowych w 2007 roku – Raport 4/2007

31.01.2007 – Wykaz informacji przekazanych przez spółkę w 2006 roku – Raport 5/2007

02.02.2007 – Nabycie akcji spółki – Raport 6/2007

21.02.2007 – Nabycie akcji spółki – Raport 7/2007

21.02.2007 – Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2006 rok – Raport 8/2007

21.02.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006 – Raport QSr 4/2006

23.02.2007 – Nabycie znacznego pakietu akcji przez NOVITUS SA – Raport 9/2007

26.02.2007 – Zbycie znacznego pakietu akcji – Raport 10/2007

28.02.2007 – Plan połączenia Comp SA i Computer Service Support SA – Raport 11/2007

30.03.2007 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support SA na dzień 7 maja 2007 r. – Raport 12/2007

30.03.2007 – Projekty uchwał NWZA 07.05.2007 r. – Raport 13/2007

30.03.2007 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych – Raport 14/2007

12.04.2007 – Zawarcie znaczącej umowy przez ZEUS Sp. z o.o. (spółka zależna) – Raport 15/2007

24.04.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 – Raport QSr 1/2007

27.04.2007 – Raport roczny SA-R 2006 – Raport SA-R 2006

27.04.2007 – Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2006 – Raport SA-RS 2006

30.04.2007 – Zbycie znacznego pakietu akcji – Raport 16/2007

30.04.2007 – Nabycie znacznego pakietu akcji przez NOVITUS SA – Raport 17/2007

07.05.2007 – Złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – Raport 18/2007

07.05.2007 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy 07.05.2007 r. – Raport 19/2007

07.05.2007 – Powołanie członków Rady Nadzorczej – Raport 20/2007

07.05.2007 – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów i akcji na NWZA 07.05.2007 r. – Raport 21/2007

10.05.2007 – Informacja o nowopowołanym Członku Rady Nadzorczej – Raport 22/2007

23.05.2007 – Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Raport 23/2007

25.05.2007 – Sprawozdanie uzasadniające połączenie Computer Service Support SA z Comp SA oraz opinia biegłego z badania Planu połączenia spółek – Raport 24/2007

12.06.2007 – Powołanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu na nową kadencję – Raport 25/2007

12.06.2007 – Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Raport 26/2007

20.06.2007 – Projekty uchwał na WZA 29.06.2007 r. – Raport 27.2007

21.06.2007 – Warunkowe połowania Członków Zarządu Computer Service Support SA do Zarządu Comp SA – Raport 28/2007

26.06.2007 – Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia z Comp SA – Raport 29/2007

29.06.2007 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29-06-2007 r. – Raport 30/2007

29.06.2007 – Wykaz akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29-06-2007 r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym – Raport 31/2007

29.06.2007 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – Raport 32/2007

02.07.2007 – Podpisanie umowy outsourcingowej z PKN ORLEN SA – Raport 33/2007

06.07.2007 – Informacja o zbyciu akcji przez Prezesa Zarządu – Raport 34/2007

06.07.2007 – Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu – Raport 35/2007

17.07.2007 – Zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Comp SA i Computer Service Support SA – Raport 36/2007

23.07.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007 – Raport QSr 2/2007

20.08.2007 – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007 – Raport PSr 2007

29.08.2007 – Umowa objęcie akcji w BiG Vent SA (spółka zależna) – Raport 37/2007

24.10.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007 – Raport QSr 3/2007

26.10.2007 – Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną – Raport 38/2007

27.11.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o wzroście zaangażowania funduszy inwestycyjnych stanowiących podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM do poziomu 17,18% głosów na WZA – Raport 39/2007

05.12.2007 – Wniosek o zawieszenie notowań akcji Computer Service Support SA – Raport 40/2007

06.12.2007 – Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie w sprawie zawieszenia notowań akcji – Raport 41/2007

10.12.2007 – Wybór biegłego rewidenta – Raport 42/2007