Lista informacji przekazanych przez COMP Safe Support SA (dawniej COMP SA) oraz CSS SA do wiadomości w 2007 roku (Raport: 4/2008) 23 / 1 / 2008

Temat: Lista informacji przekazanych przez Spółkę COMP Safe Support (dawniej COMP SA) ora CSS SA do wiadomości w 2007 roku

Podstawa prawna: Art. 65. ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd COMP Safe Support SA zgodnie z postanowieniami Art. 65 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekazuje do wiadomości listę informacji określonych w Art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie i przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku przez spółkę COMP SA oraz od 11 grudnia 2007 roku przez Spółkę COMP Safe Support SA, a także przez Spółkę CSS SA do 11 grudnia 2007 roku.

Wszystkie informacje przekazane w 2007 roku przez COMP SA i COMP Safe Support SA dostępne są na stronach internetowych Spółki pod adresem www.comp.com.pl

 

Lista informacji bieżących i okresowych przekazanych przez COMP SA w 2007 roku:

 

10.01.2007 – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia COMP SA i Computer Service Support SA – Raport 1/2007

10.01.2007 – Korekta skonsolidowanej prognozy Spółki na rok 2006 – Raport 2/2007

10.01.2007 – Umowa kapitałowa pomiędzy COMP SA, Prokom Software SA i Jackiem Papajem – Raport 3/2007

10.01.2007 – Umowa o współpracy z Prokom Software SA – Raport 4/2007

10.01.2007 – NWZA Spółki – ogłoszenie przerwy w obradach – Raport 5/2007

11.01.2007 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki – Raport 6/2007

11.01.2007 – Lista akcjonariuszy na NWZA Spółki trwającym od 15 grudnia 2006 roku do 11 stycznia 2007 roku posiadających więcej niż 5% głosów na tym NWZA – Raport 7/2007

17.01.2007 – Lista informacji przekazanych w 2006 roku – Raport 8/2007

22.01.2007 – Nabycie akcji przez podmioty blisko związane z osobą nadzorującą – Raport 9/2007

22.01.2007 – Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Radcomp SA – uzupełnienie raportu 54/2006 – Raport 10/2007 – Korekta 1 raportu 54/2006

22.01.2007 – Lista akcjonariuszy na NWZA Spółki trwającym od 15 grudnia 2006 roku do 11 stycznia 2007 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym NWZA – Korekta 1 – Raport 7/2007

29.01.2007 – Sprzedaż Akcji przez Prezesa Zarządu Spółki – Raport 11/2007

29.01.2007 – Daty przekazywania raportów okresowych w 2007 roku – Raport 12/2007

05.02.2007 – Sprzedaż Akcji przez Członka Zarządu Spółki – Raport 13/2007

05.02.2007 – Nabycie akcji przez podmiot blisko zwiazany z osobą nadzorującą – Raport 14/2007

05.02.2007 – Sprzedaż Akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Raport 15/2007

21.02.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy COMP SA – 4 kwartał 2006 – Raport 16/2007

28.02.2007 – Podpisanie planu połączenia spółek COMP SA i CSS SA – Raport 17/2007

04.04.2007 – Zmiana siedziby Spółki – Raport 18/2007

05.04.2007 – Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobą nadzorującą – Raport 19/2007

06.04.2007 – Roczne sprawozdanie jednostkowe 2006 COMP SA – Raport 20/2007

06.04.2007 – Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2006 Grupy Kapitałowej COMP SA – Raport 21/2007

12.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 22/2007

13.04.2007 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki – Raport 23/2007

18.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 24/2007

19.04.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę zarządzającą – Raport 25/2007

20.04.2007 – Powołanie członka Zarządu Spółki – Raport 26/2007

07.05.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 27/2007

08.05.2007 – Powołanie Prezesa Spółki do Rady Nadzorczej CSS SA – Raport 28/2007

08.05.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za 1 kwartał 2007 roku – Raport 29/2007

21.05.2007 – Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Novitus SA – Raport 30/2007

24.05.2007 – WZA Spółki 29 czerwca 2007 – Raport 31/2007

25.05.2007 – Sprawozdanie Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie połączenia z CSS SA – Raport 32/2007

19.06.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę zarzadzającą – Raport 33/2007

20.06.2007 – Sprzedaż Akcji przez Członka Zarządu Spółki – Raport 34/2007

20.06.2007 – Projekty uchwał na NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. – Raport 35/2007

21.06.2007 – Warunkowe powołanie nowych członków Zarządu Spółki – Raport 36/2007

26.06.2007 – Stanowisko Zarządu COMP SA w sprawie połączenia spółek COMP SA i CSS SA – Raport 37/2007

28.06.2007 – Rejestracja akcji serii J w KRS – Raport 38/2007

29.06.2007 – Zwiększenie udziału Prokom Software SA w kapitale zakładowym i głosach na WZA COMP SA – Raport 39/2007

29.06.2007 – Uchwały podjęte na WZA spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku – Raport 40/2007

29.06.2007 – Zasady ładu korporacyjnego w Spółce w roku 2007 – Raport 41/2007

29.06.2007 – Lista akcjonariuszy na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku posiadających więcej niz 5% głosów na tym WZA – Raport 42/2007

03.07.2007 – Wybór pdomiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki – Raport 43/2007

04.07.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 44/2007

04.07.2007 – Sprzedaż akcji przez podmioty blisko związane z osobą nadzorującą – Raport 45/2007

17.07.2007 – Zgoda UOKiK na połączenie COMP SA i CSS SA – Raport 46/2007

02.08.2007 – Skonsolidowany Rozszerzony raport kwartalny Grupy Comp – 2 kwartał 2007 roku – Raport 47/2007

30.08.2007 – Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą – Raport 48/2007

10.09.2007 – Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2007 – Raport 49/2007

11.10.2007 – Zakup Spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenie Sp.z o.o. – Raport 50/2007

06.11.2007 – Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMP SA – 3 kwartał 2007 – Raport 51/2007

03.12.2007 – Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki – Raport 52/2007

08.12.2007 – Uchwała GPW o zawieszeniu notowań akcji CSS SA – Raport 53/2007

 

W związku z zarejestrowaniem połączenia COMP SA i CSS SA od 11 grudnia 2007 roku Spółka zmieniła nazwę na COMP Safe Support SA i pod taką nazwą raportuje od tego dnia. Od 11 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zostały przekazane następujące raporty:

 

11.12.2007 – Zarejestrowanie połączenia COMP SA i CSS SA – Raport 54/2007

11.12.2007 – Zmiany w Zarządzie Spółki – Raport 55/2007

13.12.2007 – Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki – Raport 56/2007

13.12.2007 – Podjęcie decyzji przez KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J i K spółki- Raport 57/2007

17.12.2007 – Decyzja GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji CSS SA – Raport 58/2007

17.12.2007 – Decyzja GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii J i K Spółki – Raport 59/2007

18.12.2007 – Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu – Raport 60/2007

18.12.2007 – Aneks do Umowy o współpracy z Prokom Software SA z 10 stycznia 2007 roku – Raport 61/2007

18.12.2007 – Porozumienie do Umowy z 10 stycznia 2007 roku – Raport 62/2007

19.12.2007 – Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Fundusz UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment – Raport 63/2007

19.12.2007 – Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym Spółki przez Prokom Software SA – Raport 64/2007

21.12.2007 – Sprzedaż akcji Spółki przez Prokom Software SA – Raport 65/2007

21.12.2007 – Określenie udziału Novitus SA w kapitale zakładowym Spółki – Raport 66/2007

24.12.2007 – Informacja z Pioneer Pekao Investment Management SA o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach zarządzanych w ramach usługi zarządzania portfelami maklerskimi instrumentów finansowych na zlecenie – Raport 67/2007

28.12.2007 – Sprzedaż spółki ZEUS Sp. z o.o. – Raport 68/2007

28.12.2007 – Informacja z PZU Asset Management o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach inwestycyjnych Klientów – Raport 69/2007

 

Ponadto Spółka podaje do wiadomości wykaz informacji przekazanych przez CSS SA w 2007 roku:

10.01.2007 – List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Computer Service Support SA i Comp SA – Raport 1/2007

17.01.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o nabyciu akcji – Raport 2/2007

29.01.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o nabyciu akcji – Raport 3/2007

31.01.2007 – Terminarz raportów okresowych w 2007 roku – Raport 4/2007

31.01.2007 – Wykaz informacji przekazanych przez spółkę w 2006 roku – Raport 5/2007

02.02.2007 – Nabycie akcji spółki – Raport 6/2007

21.02.2007 – Nabycie akcji spółki – Raport 7/2007

21.02.2007 – Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2006 rok – Raport 8/2007

21.02.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006 – Raport QSr 4/2006

23.02.2007 – Nabycie znacznego pakietu akcji przez NOVITUS SA – Raport 9/2007

26.02.2007 – Zbycie znacznego pakietu akcji – Raport 10/2007

28.02.2007 – Plan połączenia Comp SA i Computer Service Support SA – Raport 11/2007

30.03.2007 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Computer Service Support SA na dzień 7 maja 2007 r. – Raport 12/2007

30.03.2007 – Projekty uchwał NWZA 07.05.2007 r. – Raport 13/2007

30.03.2007 – Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych – Raport 14/2007

12.04.2007 – Zawarcie znaczącej umowy przez ZEUS Sp. z o.o. (spółka zależna) – Raport 15/2007

24.04.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 – Raport QSr 1/2007

27.04.2007 – Raport roczny SA-R 2006 – Raport SA-R 2006

27.04.2007 – Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2006 – Raport SA-RS 2006

30.04.2007 – Zbycie znacznego pakietu akcji – Raport 16/2007

30.04.2007 – Nabycie znacznego pakietu akcji przez NOVITUS SA – Raport 17/2007

07.05.2007 – Złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej – Raport 18/2007

07.05.2007 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy 07.05.2007 r. – Raport 19/2007

07.05.2007 – Powołanie członków Rady Nadzorczej – Raport 20/2007

07.05.2007 – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów i akcji na NWZA 07.05.2007 r. – Raport 21/2007

10.05.2007 – Informacja o nowopowołanym Członku Rady Nadzorczej – Raport 22/2007

23.05.2007 – Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Raport 23/2007

25.05.2007 – Sprawozdanie uzasadniające połączenie Computer Service Support SA z Comp SA oraz opinia biegłego z badania Planu połączenia spółek – Raport 24/2007

12.06.2007 – Powołanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu na nową kadencję – Raport 25/2007

12.06.2007 – Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Raport 26/2007

20.06.2007 – Projekty uchwał na WZA 29.06.2007 r. – Raport 27.2007

21.06.2007 – Warunkowe połowania Członków Zarządu Computer Service Support SA do Zarządu Comp SA – Raport 28/2007

26.06.2007 – Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia z Comp SA – Raport 29/2007

29.06.2007 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29-06-2007 r. – Raport 30/2007

29.06.2007 – Wykaz akcjonariuszy posiadających na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29-06-2007 r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym – Raport 31/2007

29.06.2007 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – Raport 32/2007

02.07.2007 – Podpisanie umowy outsourcingowej z PKN ORLEN SA – Raport 33/2007

06.07.2007 – Informacja o zbyciu akcji przez Prezesa Zarządu – Raport 34/2007

06.07.2007 – Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu – Raport 35/2007

17.07.2007 – Zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Comp SA i Computer Service Support SA – Raport 36/2007

23.07.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007 – Raport QSr 2/2007

20.08.2007 – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007 – Raport PSr 2007

29.08.2007 – Umowa objęcie akcji w BiG Vent SA (spółka zależna) – Raport 37/2007

24.10.2007 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007 – Raport QSr 3/2007

26.10.2007 – Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną – Raport 38/2007

27.11.2007 – Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management SA o wzroście zaangażowania funduszy inwestycyjnych stanowiących podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM do poziomu 17,18% głosów na WZA – Raport 39/2007

05.12.2007 – Wniosek o zawieszenie notowań akcji Computer Service Support SA – Raport 40/2007

06.12.2007 – Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie w sprawie zawieszenia notowań akcji – Raport 41/2007

10.12.2007 – Wybór biegłego rewidenta – Raport 42/2007

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close