Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017 (Raport 43/2018) 5 / 12 / 2018

Temat: Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 i I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 5
grudnia 2018 r., porozumienia z obligatariuszami instytucjonalnymi z Pekao TFI S.A. oraz mBank S.A. Spółka pod
warunkiem wskazanym poniżej zobowiązała się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii
I/2015 oraz I/2017 w postaci weksla własnego in blanco (w odniesieniu do każdej serii) wraz z oświadczeniem
Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej
wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji odpowiednio serii I/2017 oraz serii I/2015 na rzecz
administratora zabezpieczeń. Zobowiązanie Spółki odnosi się do wszystkich obligatariuszy i ma na względzie
zasadę jednakowego traktowania wszystkich obligatariuszy.
Warunkiem podjęcia przez Spółkę kroków niezbędnych do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, o którym
mowa powyżej, będzie powzięcie przez zwołane na dzień 6 grudnia 2018 r. zgromadzenia obligatariuszy uchwał
dotyczących stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika
Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich
warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, obligatariusze nie będą mieli
możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii.