Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Opóźniona informacja o podpisaniu znaczącej umowy i odstąpieniu przez Emitenta od jej wykonania (Raport: 15/2012) 30 / 3 / 2012

Temat

Opóźniona informacja o podpisaniu znaczącej umowy i odstąpieniu przez Emitenta od jej wykonania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lutego 2012 r.

Informacja, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, dotyczyła zawarcia w dniu 22 lutego 2012 r. przez Emitenta umowy z Serco Geografix Ltd. z siedzibą w Hook, Wielka Brytania (dalej „Dostawca”), której przedmiotem było udzielenie wyłącznej, ograniczonej terytorialnie, przenaszalnej licencji na oprogramowanie, sprzedaż specjalistycznych urządzeń elektronicznych oraz świadczenie usług związanych ww. oprogramowaniem i urządzeniami. Szacowana łączna maksymalna wartość zawartej umowy wynosiła 24,4 mln GBP (tj. około 121,2 mln złotych).

Umowa zawarta została na czas wykonywania zobowiązań z niej wynikających, który nie powinien przekroczyć 5 lat od zawarcia przedmiotowej umowy.

W terminie 45 dni od zawarcia umowy, Emitent był uprawniony do rozwiązania umowy w części lub w całości ze skutkiem natychmiastowym, a w takim wypadku Dostawca uprawniony byłby wyłącznie do wynagrodzenia za przewidziane umową i wykonane usługi, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac nad ich wykonaniem.

Umowa zawierała postanowienia dotyczące kar umownych na wypadek nie wywiązania się przez Dostawcę ze swoich zobowiązań. Maksymalna, łączna kwota kar nałożonych na Dostawcę mogła osiągnąć 15% wartości umowy. Strony nie przewidziały możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych.

Umowa spełniała kryterium umowy znaczącej w rozumieniu ww. rozporządzenia w związku z faktem, że jej łączna wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w związku z rozwiązaniem wszystkich umów opisanych w komunikacie nr 14/2012, w dniu 30 marca 2012 r. Emitent skorzystał z opisanego wyżej uprawnienia do odstąpienia od umowy w całości. W wyniku odstąpienia Dostawca uprawniony jest wyłącznie do wynagrodzenia za przewidziane umową i wykonane usługi, proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac nad ich wykonaniem, przy czym całkowita wartość tych usług ograniczona jest do 56 tys. GBP (tj. około 0,28 mln złotych).