Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA (Raport: 04/2006) 27 / 1 / 2006

Temat: Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji Novitus SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym za pośrednictwem biura maklerskiego IDM SA ogłasza wezwanie do sprzedaży 1.526.395.akcji (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć akcji) Novitus SA, które łącznie z już posiadanymi przez COMP SA akcjami Novitus SA dają prawo do 66% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 66% udział w kapitale zakładowym. Wezwanie dochodzi do skutku, jeżeli COMP SA nabędzie w wyniku wezwania 463.188 akcji (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem akcji) Novitus SA. Spółka zobowiązuje się do zapłaty 16,4 zł (słownie: szesnaście złotych czterdzieści groszy) za każdą akcję objętą wezwaniem. Średnia cena rynkowa akcji objętych wezwaniem obliczona zgodnie z artykułem 79 ust. 1 i ust. 7 Ustawy o ofercie z 29 lipca 2005 wynosi 15,99 zł.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się w dniu 7 lutego 2006 roku i zakończą się w dniu 27 lutego 2006 roku. Przewidywany termin transakcji to 2 marca 2006 roku, a jej rozliczenia to 7 marca 2006 roku. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta (POK) Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Adresy POK-ów zostaną umieszczone w ogłoszeniu o wezwaniu, które pojawi się w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 30 stycznia 2006 roku.

Nabycie akcji w ramach wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w § 8 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 207 poz.1729).

COMP dokona nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo dokona nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

W przypadku zastosowania proporcjonalnej redukcji liczba akcji nabytych przez COMP od osoby odpowiadającej na wezwanie zostanie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze akcje zostaną nabyte od osób odpowiadających na wezwanie, które złożyły zapisy na największą liczbę akcji. Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach (duża redukcja zapisów i niewielki zapis na akcje) może to oznaczać brak nabycia akcji od osoby odpowiadającej na wezwanie.

W opinii Zarządu COMP SA decyzja o ogłoszeniu wezwania jest efektem wnikliwej analizy pozycji rynkowej Novitus SA, komplementarności produktów wobec oferty handlowej Spółki, zaawansowania technologicznego produktów oraz zdolności menedżerskich kadry zarządzającej Novitus SA.

Novitus SA jest liderem na rynku polskim w zakresie produkcji kas fiskalnych. Generuje porównywalnie wysokie marże ze swojej działalności jak COMP. Inwestycja w akcje Novitus SA stanowi poszerzenie kompetencji w dziedzinie systemów bezpieczeństwa informacji, które od wielu lat skutecznie sprzedaje Grupa Kapitałowa COMP. Ponadto Zarząd Spółki dostrzega korzyści (synergie) z akwizycji akcji Novitus SA – w zakresie prac badawczych i możliwości produkcyjnych.