NWZA, projekt zmian w statucie Spółki (Raport: 07/2005) 26 / 1 / 2005

Temat: NWZA, projekt zmian w statucie Spółki

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt. 2 RO – statut zmiana

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 17 lutego 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy #8220;COMP Spółka Akcyjna. Na Zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwały dotyczącej zmian w §§ 1, 6, 10.1, 29 Statutu Spółki w następującej postaci:

 

i) Dotychczasowemu §1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Firma Spółki brzmi COMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie COMP SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

 

Nadaje się brzmienie:

Firma Spółki brzmi COMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie COMP SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

 

ii) Dotychczasowemu §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

COMP Spółka Akcyjna powstaje w wyniku przekształcenia COMP Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

Nadaje się brzmienie:

COMP Spółka Akcyjna powstaje w wyniku przekształcenia COMP Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

iii) Dotychczasowemu §10.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.650.712,50 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 50/100) i nie więcej niż 6.900.712,50 (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 2.260.285 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) i nie więcej niż 2.760.285 (dwa milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji, w tym:

(1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000 001 do numeru A 047 500.

(2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 000 001 do numeru B 1.260 000.

(3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000 001 do numeru C 150 527.

(4) usunięto

(5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000 001 do numeru E 210 870

(6) usunięto

(7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000 001 do numeru E 091 388

(8) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru nie mniej niż H 500 000 i nie więcej niż H 1 000 000

 

Nadaje się brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.788.212,50 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100) i dzieli się na:

(1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000 001 do numeru A 047 500.

(2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 000 001 do numeru B 1.260 000.

(3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000 001 do numeru C 150 527.

(4) usunięto

(5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000 001 do numeru E 210 870

(6) usunięto

(7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000 001 do numeru E 091 388

(8) 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru H 555 000.

 

iv) Dotychczasowemu §29 Statutu Spółki w brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

Nadaje się brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym Przewodniczącego i Zastępcy, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 5 niniejszego §29.

2. W przypadku, w którym jeden z akcjonariuszy Spółki uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki reprezentujących nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (Akcjonariusz Uprawniony), członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób opisany poniżej.

3. Akcjonariusz Uprawniony ma prawo jest do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego i Zastępcy) w drodze złożenia Zarządowi Spółki, z kopią do wszystkich członków Rady Nadzorczej, stosownego pisemnego oświadczenia odpowiednio o powołaniu lub odwołaniu członków Rady Nadzorczej. Do oświadczenia winien być załączony dowód (tj. zaświadczenie wydane przez dom maklerski) posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji Spółki reprezentujących w przeliczeniu na prawa głosu nie mniej niż 40% głosów reprezentowanych przez wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę (Oświadczenie).

 

Akcjonariuszowi Uprawnionemu, przysługuje w drodze złożenia Oświadczenia prawo odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego oświadczeniem i powołania w jego miejsce innej osoby.

 

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż Akcjonariusz Uprawniony w celu wykonania swojego uprawnienia do powołania Oświadczeniem trzech członków Rady Nadzorczej, może wcześniej odwołać w drodze złożenia Oświadczenia także członków Rady Nadzorczej uprzednio powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż jednocześnie w skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze wykonania uprawnienia do złożenia Oświadczenia przez jakiegokolwiek Akcjonariusza Uprawnionego.

4. Dla uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w przypadku, gdy do Zarządu Spółki złoży Oświadczenie kolejny Akcjonariusz Uprawniony, skuteczność jego Oświadczenia jest zawieszona na okres opisany poniżej.

 

Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia takiego Oświadczenia wezwie dotychczasowego Akcjonariusza Uprawnionego do wykazania w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym. O ile taki akcjonariusz nie złoży w wyżej wymienionym terminie dowodu (tj. zaświadczenia wydanego przez dom maklerski) na to, iż jest wciąż Akcjonariuszem Uprawnionym, Oświadczenie kolejnego Akcjonariusza Uprawnionego wchodzi w życie z dniem upływu wyżej opisanego terminu 21-dniowego.

W przypadku gdy w Spółce w danym momencie jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych żaden z nich nie może wykonywać uprawnienia opisanego w ust. 3 powyżej. W takim przypadku i w tym okresie, uprawnienie do wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje zgodnie z ust. 1 niniejszego §29 Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

 

W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, iż w takim przypadku i przez okres w którym w spółce jest dwóch Akcjonariuszy Uprawnionych Walne Zgromadzenie może odwoływać członków Rady Nadzorczej powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego i powoływać na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej.

5. W przypadku, w którym, z jakichkolwiek przyczyn, którakolwiek z osób powołanych Oświadczeniem Akcjonariusza Uprawnionego przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariusz Uprawniony nie powoła tego samego lub nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce zgodnie z powyższą procedurą, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygasł.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close