Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

NWZA, data, miejsce i porządek obrad (Raport: 06/2005) 26 / 1 / 2005

Temat: NWZA, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt. 1 RO – WZA porządek obrad

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 17 lutego 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy #8220;COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

b) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,

c) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu,

d) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,

e) Zmian §§ 1, 6, 10.1, 29 Statutu Spółki,

f) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

5. Zamknięcie obrad

 

Zarząd COMP SA informuje ponadto, że:

* zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień (to jest do 9 lutego 2005 roku do godziny 16.00) przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki COMP SA w Warszawie ul. gen. Sosnkowskiego 29.

* zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.

* Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

* Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 – 12.00.