Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport: 37/2014) 29 / 9 / 2014

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 i 8
Kodeksu spółek handlowych oraz „Uchwały Nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do
dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki” (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonej w dniu
2 września 2014 r. „Oferty zakupu akcji Comp S.A.” – raport bieżący 34/2014, Spółka nabyła 149.000 akcji
własnych Spółki, po średniej cenie 67,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej
372.500 zł, stanowią 2,52% kapitału zakładowego i dają 149.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 977.639 akcji, które stanowią 16,52% kapitału
zakładowego i dają 977.639 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę
i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej
uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą
zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w
szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzona działalnością inwestycyjną przez
Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.