Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10% (Raport 36/2020) 28 / 10 / 2020

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623; „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w warszawie („Spółka”) poniżej progu 10%.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 26 października 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 2 433 (słownie: dwóch tysięcy czterystu trzydziestu trzech) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Transakcja”).
Transakcja została rozliczona w dniu 28 października 2020 r. Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 592 019 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście) akcji Spółki, które stanowiły 10,003% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 592 019 (słownie: pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewiętnastu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 10,003% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 589 586 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 9,962% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 589 586 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,962% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”