Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10% (Raport 36/2020) 28 / 10 / 2020

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 10%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623; „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w warszawie („Spółka”) poniżej progu 10%.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 26 października 2020 r. przez Fundusze transakcji zbycia 2 433 (słownie: dwóch tysięcy czterystu trzydziestu trzech) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Transakcja”).
Transakcja została rozliczona w dniu 28 października 2020 r. Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 592 019 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście) akcji Spółki, które stanowiły 10,003% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 592 019 (słownie: pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewiętnastu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 10,003% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 589 586 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 9,962% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 589 586 (słownie: pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 9,962% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto Towarzystwo informuje, że:
1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,
2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,
3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close