Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o zawarciu umowy znaczącej przez Emitenta (Raport: 24/2013) 26 / 6 / 2013

Temat: Informacja o zawarciu umowy znaczącej przez Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 r. otrzymał informację, iż BRE Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie zawarł z Emitentem umowy o kredyt, które łącznie z innymi umowami kredytowymi
zawartymi z tym bankiem w okresie 12 miesięcy spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10%
kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów zawartych z BRE Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy
wynosi 38.500.000,00 złotych.
Największa z zawartych umów kredytowych została podpisana przez BRE Bank S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. i
dotyczy kredytu w rachunku bieżącym z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2014 r., na kwotę 25.000.000,00
złotych, oprocentowanego według zmiennej stawki procentowej, zabezpieczonego wekslem in blanco z
wystawienia Emitenta. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zawiera
specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.