Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki COMP S.A. (Raport: 25/2013) 28 / 6 / 2013

Temat: Uchwały podjęte na WZA Spółki COMP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2013r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 24
maja 2013 roku (raport bieżący 18/2013). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.972.824 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za
rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 53.971 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące
stratę netto w wysokości 7.996 tys. zł oraz ujemy całkowity dochód ogółem w kwocie 8.123 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.364 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 7.396 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 607.076 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012
roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 10.936 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w wysokości
11.103 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.953 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 11.192 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2012, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za
rok obrotowy 2012 w kwocie 7.996.811,49 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemset jedenaście złotych i 49/100), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z
zysków wypracowanych w latach następnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.155.013 (ważne głosy oddano z 2.155.013 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 36,41 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.155.013,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.879.324 (ważne głosy oddano z 2.879.324 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 48,65 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.879.324,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.970.824 (ważne głosy oddano z 2.970.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,20 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.970.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.971.044 (ważne głosy oddano z 2.971.044 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,20 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.971.044,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.954.824 (ważne głosy oddano z 2.954.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,93%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.954.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi
z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym
Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi
Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
§ 1.
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu COMP S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w
postaci samobilansującego się oddziału spółki działającej pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej „Spółka”) tj. COMP Spółka Akcyjna Odział w Warszawie – Centrum Bezpieczeństwa (dalej
„Oddział”), zajmującego się wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym instalacją szyfratorów,
urządzeń elektronicznego daktyloskopowania i innych urządzeń o podobnym charakterze.
§ 2.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wchodzić będą składniki majątkowe i niemajątkowe
powiązane funkcjonalnie z działalnością Oddziału w szczególności:
1) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze zawierane z
osobami fizycznymi wykonującymi odpowiednio pracę, zlecenia lub dzieła na rzecz Oddziału;
2) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz realizowanych przez Oddział projektów handlowych w
zakresie świadczonych przez Oddział usług, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane
funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału;
3) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem, w tym sprzęt biurowy
i urządzenia teleinformatyczne;
4) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Oddziałem, w tym
w szczególności dotyczące świadczenia usług, jako podmiot świadczący polegających na wdrażaniu systemów
bezpieczeństwa;
5) wszelkie księgi (w tym rachunkowe) i inne dokumenty i dane dotyczące Oddziału i stanowiące jego część, z
wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
6) zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem przez Spółkę działalności w ramach
Oddziału po uprzednim uzyskaniu zgód wierzycieli Spółki na dokonanie cesji takich zobowiązań na rzecz Enigma
Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
§ 3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki Enigma
Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za kwotę nie
mniejszą niż 25.415.000,00 (dwadzieścia pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31
marca 2014 r. Wniesienie Oddziału aportem do spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie po tym terminie wymaga odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia.
§ 4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2) określenia szczegółowego katalogu składników przedsiębiorstwa Spółki, które zostaną wniesione do spółki
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zorganizowana część
przedsiębiorstwa;
3) ustalenia ilości udziałów, które obejmie Spółka w spółce ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa;
4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z
wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w
niniejszej uchwale.
§ 5.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na zasadzie przepisu art. 375 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje
członków Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na decyzje Zarządu Spółki lub jego członków, które
skutkują lub mogą skutkować:
a) wyrażeniem przez Spółkę (w tym jako wspólnika ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) lub członków Zarządu Spółki zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego
prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością lub jego części związanej z Oddziałem, a także praw do znaków towarowych i
innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej) związanych z Oddziałem lub innych
aktywów Oddziału, których to praw lub aktywów wartość przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wykazanych w
ostatnim zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym jednostkowym Spółki;
b) zmianą umowy spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
zakresie uprawnień jej organów oraz przedmiotu działalności;
c) zbyciem udziałów Spółki w ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Spółkę udziałów dających 100% głosów
na zgromadzeniu wspólników spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W głosowaniu nad uchwałą nr 23/2013 oddano:
– ogółem głosów – 2.972.824 (ważne głosy oddano z 2.972.824 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,23 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.972.824,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami „Za”.