Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Autokorekta projektów uchwał WZA Spółki COMP S.A. (Raport: 23/2013) 26 / 6 / 2013

Temat: Autokorekta projektów uchwał WZA Spółki COMP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2013r podjął uchwałę o zmianie projektu uchwały nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Projekty Uchwał WZA Spółki po autokorekcie Uchwały WZA nr 23/2013 przez Zarząd Spółki, stanowią załącznik
do niniejszego raportu.

 

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ______________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
COMP za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii)
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok
obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 53.971 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące
stratę netto w wysokości 7.996 tys. zł (7 996 811,49 zł) oraz ujemy całkowity dochód ogółem w kwocie
8.123 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.364 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 7.396 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 607.076 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2012 roku wykazuje stratę netto w kwocie 10.936 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w wysokości
11.103 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.953 tys. zł;
– skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 11.192 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3
Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2012, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy
2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok
obrotowy 2012
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za
rok obrotowy 2012 w kwocie 7.996 tys. zł (7.996.811,49 zł, słownie złotych: siedem milionów dziewięćset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych i 49/100), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki
i postanawia pokryć go z zysków wypracowanych w latach następnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
4
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
5
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
6
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi
Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012
roku do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012
roku do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
§ 1.
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu COMP S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w
postaci samobilansującego się oddziału spółki działającej pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej „Spółka”) tj. COMP Spółka Akcyjna Odział w Warszawie – Centrum Bezpieczeństwa (dalej
„Oddział”), zajmującego się wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym instalacją szyfratorów,
urządzeń elektronicznego daktyloskopowania i innych urządzeń o podobnym charakterze.
§ 2.
7
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wchodzić będą składniki majątkowe i niemajątkowe
powiązane funkcjonalnie z działalnością Oddziału w szczególności:
1) umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze zawierane z
osobami fizycznymi wykonującymi odpowiednio pracę, zlecenia lub dzieła na rzecz Oddziału;
2) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów oraz realizowanych przez Oddział projektów handlowych
w zakresie świadczonych przez Oddział usług, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych
związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału;
3) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem, w tym sprzęt
biurowy i urządzenia teleinformatyczne;
4) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Oddziałem, w
tym w szczególności dotyczące świadczenia usług, jako podmiot świadczący polegających na wdrażaniu
systemów bezpieczeństwa;
5) wszelkie księgi (w tym rachunkowe) i inne dokumenty i dane dotyczące Oddziału i stanowiące jego część,
z wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
6) zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem przez Spółkę działalności w
ramach Oddziału po uprzednim uzyskaniu zgód wierzycieli Spółki na dokonanie cesji takich zobowiązań
na rzecz Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie.
§ 3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki Enigma
Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za kwotę nie
mniejszą niż 25.415.000,00 (dwadzieścia pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy) złotych, w terminie do dnia
31 marca 2014 r. Wniesienie Oddziału aportem do spółki Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie po tym terminie wymaga odrębnej zgody Walnego
Zgromadzenia.
§ 4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2) określenia szczegółowego katalogu składników przedsiębiorstwa Spółki, które zostaną wniesione do
spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako
zorganizowana część przedsiębiorstwa;
3) ustalenia ilości udziałów, które obejmie Spółka w spółce ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa;
4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do zawarcia odpowiednich umów
związanych z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ENIGMA Systemy Ochrony
Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowoutworzone udziały,
uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.
§ 5.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na zasadzie przepisu art. 375 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje
członków Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na decyzje Zarządu Spółki lub jego członków,
które skutkują lub mogą skutkować:
a) wyrażeniem przez Spółkę (w tym jako wspólnika ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością) lub członków Zarządu Spółki zgody na zbycie, obciążenie,
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa ENIGMA
Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jego części związanej z
Oddziałem, a także praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie
licencji wyłącznej) związanych z Oddziałem lub innych aktywów Oddziału, których to praw lub aktywów
wartość przekracza 5% kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim zatwierdzonym przez Walne
Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym jednostkowym Spółki;
b) zmianą umowy spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
zakresie uprawnień jej organów oraz przedmiotu działalności;
c) zbyciem udziałów Spółki w ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Spółkę udziałów dających 100%
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki ENIGMA Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.